Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – Alles over de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd – Alles over de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Van tijdelijk contract naar vast contract: de ketenregeling – De oude én de nieuwe ketenregeling, inclusief uitzonderingen erop.

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst? – En wanneer van bijvoorbeeld een overeenkomst van opdracht?

Nul uren contract – Wat is een nul uren contract en op welke manieren kan het worden vormgegeven?

Uitzendovereenkomst bij uitzendbureau – Hoe zit de uitzendovereenkomst juridisch gezien in elkaar?

Werknemers bij overgang van onderneming – Welke rechten hebben werknemers bij een fusie of overname?

De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) – Wat is een cao, hoe komt hij tot stand en welke rechten volgen eruit?

 

Algemene normen

Goed werkgeverschap – Welke algemene normen moet een werkgever in acht nemen?

Goed werknemerschap – Welke algemene normen moet de werknemer in acht nemen?

 

Sollicitatie

Solliciteren en de wet – Welke wettelijke regels zijn er allemaal rondom de sollicitatieprocedure?

 

Speciale bedingen in de arbeidsovereenkomst

Boetebeding – Wanneer mag een boetebeding worden afgesproken en wat zij de gevolgen bij overtreding?

Proeftijd – Over de voorwaarden voor een geldige proeftijd en ontslag in de proeftijd.

Ontslag in de proeftijd – Uitgebreid artikel over wat u kunt doen tegen ontslag in de proeftijd.

Concurrentiebeding – Algemene informatie over het concurrentiebeding.

Relatiebeding – De regels bij een beding waarbij na uitdiensttreding contact met klanten wordt verboden.

Wijzigingsbeding – Wat is een wijzigingsbeding en hoe kan het worden ingeroepen?

Studiekostenbeding – Alle voorwaarden voor een geldig studiekostenbeding én het geldig inroepen ervan.

Geheimhoudingsbeding – Alles over het (niet) geheim houden van bedrijfsgeheimen.

5 belangrijke bedingen uit de arbeidsovereenkomst – Korte opsomming van bovenstaande voorwaarden.

 

Salaris

Recht op loon – Wanneer heeft een werknemer recht op loon en wanneer mag de werkgever salaris niet betalen?

Minimumloon – Over de berekening en hoogte van het minimumloon, de rol van de cao en het opeisen.

Loondoorbetaling bij ziekte – Moet bij ziekte loon worden doorbetaald? Wanneer wel, wanneer niet?

Bonus voor werknemer – Wanneer kan een werknemer aanspraak maken op een bonus?

Inhouding salaris – Over wanneer een werkgever salaris mag inhouden en wanneer niet.

Loon stopgezet? – Wanneer mag uw werkgever uw loon stopzetten en wanneer niet?

Werkgever betaalt loon niet of te laat – Wat kunt u doen aan een werkgever die uw salaris niet (op tijd) betaalt?

Loonvordering – Hoe gaat de procedure voor een loonvordering bij niet uitbetalen van het loon in zijn werk?

Loonbeslag – Hoe kan loonbeslag bij een werknemer gelegd worden en wat kan ertegen worden gedaan?

 

Arbeidstijden, overwerk, verlof en vakantie

Arbeidstijdenwet – Welke regels bestaan er omtrent de arbeidstijden en wat is het gevolg van niet naleving?

Te laat komen op het werk – Wat kan de werkgever wel (en wat niet) doen aan werknemers die te laat komen?

Verlof en vakantie – Wat zijn de regels rondom verlof en vakantie?

Overwerk – Wat is overwerk, is overwerk verplicht en moet het altijd betaald worden?

 

Aansprakelijkheid en schadevergoeding

Aansprakelijkheid voor werknemers – Over wanneer een werkgever aansprakelijk is voor zijn werknemer en wanneer niet.

Mag uw werkgever schadevergoeding van u eisen? – Wanneer kan een werknemer aansprakelijk worden gehouden?

 

Ziekte en ongevallen

Arbeidsongeval – Wie is wanneer aansprakelijk in het geval van een arbeidsongeval?

Beroepsziekte – Is de werkgever aansprakelijk te houden voor een beroepsziekte?

Overspannen door werk – Wat zijn de regels wanneer u overspannen bent door uw werk?

Ziekmelding wordt niet geaccepteerd – Wat moet u doen als uw ziekmelding niet wordt geaccepteerd door uw werkgever?

Deskundigenoordeel UWV – Wanneer is een deskundigenoordeel van het UWV van belang bij ziekte?

Loondoorbetaling bij ziekte – Over doorbetaling bij ziekte, inclusief stopzetting van loon tijdens ziekte.

Ziek of arbeidsconflict? – Wanneer een werknemer zich ziek meldt, is soms eigenlijk sprake van een arbeidsconflict.

Ontslag tijdens ziekte – Ontslag tijdens ziekte is meestal niet mogelijk, behoudens deze uitzonderingen.

Arbowet – Welke verplichtingen volgen uit de arbowet en hoe kunnen die worden afgedwongen?

 

Functioneren werknemer

Functioneringsgesprek – Wat is een functioneringsgesprek en wat zijn de rechten van de werknemer?

Beoordelingsgesprek – Wat is een beoordelingsgesprek? Is ontslag of overplaatsing na een slechte beoordeling mogelijk?

Slechte beoordeling – Hoe gaat u als werknemer met een (onterechte) slechte beoordeling om?

Verbeterplan – Na een slechte beoordeling komt meestal een verbeterplan. Wat zijn de aandachtspunten?

Ontslag wegens disfunctioneren – Wanneer is het functioneren slecht genoeg voor ontslag? Hoe werkt dat?

 

Disciplinaire maatregelen

Officiële waarschuwing – Wat is een officiële waarschuwing en wat zijn de gevolgen ervan?

Schorsing of non-actief-stelling – Welke aandachtspunten zijn er bij schorsing? Moet loon worden doorbetaald?

Ontslag op staande voet – Wanneer is ontslag op staande voet mogelijk en wat kan de werknemer nog doen?

 

Conflicten op de werkvloer

Arbeidsconflict – Wat zijn de juridische regels rondom arbeidsconflicten?

Ziek of arbeidconflict? –  Is er sprake van een arbeidsconflict of van ziekte? Wat is het verschil in aanpak?

Pesten op het werk – Wanneer is er sprake van pesten op het werk en wat kan daaraan gedaan worden?

De 4 belangrijkste tips bij schorsing door uw werkgever – Tips voor de geschorste werknemer.

Diefstal op het werk – Mag een werknemer die diefstal pleegt worden ontslagen? Wat kan de werknemer nog doen?

 

Aflopen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Aflopen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – Over het aflopen van de arbeidsovereenkomst en de voorafgaande mededeling.

Verlenging van de arbeidsovereenkomst – Welke aandachtspunten zijn er bij verlening van een arbeidscontract?

Aanzegtermijn – Alles over de aanzegtermijn die de werkgever in acht moet nemen bij het aflopen van de arbeidsovereenkomst.

 

Ontslag

Ontslagrecht – Een algemene uiteenzetting van het Nederlandse ontslagrecht.

Ontslag krijgen – Wat zijn de gevolgen van ontslag krijgen en wat zijn uw mogelijkheden?

Onterecht ontslag – Wanneer is ontslag onterecht en wat kunt u daartegen doen?

Oneerlijk ontslag – Wanneer is ontslag oneerlijk? Wat kunt u ertegen doen en hoe voorkomt u oneerlijk ontslag?

Ontslag nemen – Waar moet u als werknemer rekening mee houden als u ontslag neemt?

Ontslag met wederzijds goedvinden – De aandachtspunten bij ontslag met wederzijds goedvinden.

Ontslag op staande voet – Wanneer is ontslag op staande voet mogelijk en wat kan de werknemer nog doen?

Handleiding voor werknemer: ontslag op staande voet – Uitgebreide handleiding bij ontslag op staande voet.

De 4 belangrijkste tips bij ontslag op staande voet – Tips in het geval van ontslag op staande voet.

Ontslag wegens disfunctioneren – Wat is disfunctioneren? Is het voldoende voor ontslag? Wat zijn de tips?

Ontslag tijdens ziekte – Een zieke werknemer kan niet zomaar worden ontslagen. Hier vindt u de regels.

Ontslag in de proeftijd – Over wanneer ontslag in de proeftijd wel en niet mag.

Opzegging van de arbeidsovereenkomst – Over hoe opzegging van de arbeidsovereenkomst bij het UWV werkt.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst – Over de ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de rechter.

Ontslag en het UWV – De rol van het UWV in de ontslagprocedures.

Fictieve opzegtermijn – Wat is de fictieve opzegtermijn en wanneer geldt hij?

Ontslagbrief – Wat moet u doen wanneer uw werkgever u schriftelijk te kennen geeft dat u wordt ontslagen?

Het nieuwe ontslagrecht – Het nieuwe ontslagrecht gaat in per 2015. Wat houdt dat voor u in?

Reorganisatie – Mag een werkgever zomaar reorganiseren en hoe zit het dan met werknemers die ontslag krijgen?

Sociaal plan – Wat is een sociaal plan, wanneer is het van belang en welke rechten volgen eruit?

 

Ontslagvergoedingen

Ontslagvergoeding – Wanneer heeft u recht op een ontslagvergoeding?

De kantonrechtersformule – De juridische manier van het berekenen van de ontslagvergoeding.

Gouden handdruk – Wanneer krijgt u een gouden handdruk?

 

Grondrechten

Discriminatie op het werk – Over wat verboden discriminatie op het werk is en wat wél is toegestaan.

Privacy op het werk – Over privacy op het werk bij onder meer medische tests, camera’s, toezicht e-mail.

Staking – Wanneer mag u staken en wanneer niet? Moet de werkgever uw loon blijven betalen?

 

Medezeggenschap

Ondernemingsraad – Over het instellen van een ondernemingsraad en haar bevoegdheden.

 

Overige

Wijziging van de arbeidsovereenkomst – Over eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst.

Wat mag een werkgever verplichten? – Over de instructiebevoegdheid van de werkgever.

Verworven rechten van werknemers – Hoe werknemers rechten kunnen verwerven die niet expliciet zijn afgesproken.

Overplaatsing naar andere vestiging mogelijk? – Wanneer is overplaatsing mogelijk en wanneer niet?

Mogen werknemers overeenkomsten sluiten? – Wanneer mogen werknemers overeenkomsten sluiten en wanneer niet?

Tijdelijk contract – Alles over het tijdelijk contract, van totstandkoming tot einde.

Studiekosten terugbetalen – Wanneer moet u uw studiekosten aan uw werkgever terugbetalen?

Nevenwerkzaamheden – Alles over werkzaamheden bij een ander dan de werkgever.

Arbeid door minderjarigen – Kinderarbeid – De regels rondom arbeid door kinderen.

Overeenkomst van opdracht – Is iets een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht?