minderjarigen

Seks met minderjarigen

Kennis Artikelen Strafrecht

Wanneer het over seksuele handelingen en minderjarigen gaat, is de wetgever zeer streng. Er zijn echter wel verschillende maximumstraffen aan de delicten gehangen. Dit artikel gaat over ontucht of seks met minderjarigen, vaak in de volksmond ‘pedofilie’ genoemd. Wanneer is seks met minderjarigen niet toegestaan? Wanneer is dit wel toegestaan? Wat is de straf voor seks met een minderjarige?

Ontucht / seks met minderjarigen

Seks met minderjarigen is vrijwel nooit toegestaan. Er kunnen drie categorieën worden onderscheiden: minderjarigen onder de twaalf, minderjarigen van twaalf tot zestien (12, 13, 14, 15 jaar oud) en minderjarigen die zestien of ouder zijn (16, 17 jaar oud). Zodra iemand 18 wordt, is hij of zij geen minderjarige meer.

Hierna zullen deze drie categorieën worden besproken en zal worden aangegeven wat precies strafbaar is en welke straffen erop staan. Dit betreft vrijwillige handelingen van de minderjarige. Voor onvrijwillige handelingen (aanranding/verkrachting) gelden andere regels. Die zullen daarna worden besproken.

Ontucht / seks met minderjarigen <12 jaar oud

Handelingen met minderjarigen onder de twaalf die bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam zijn verboden. Hierbij hoeft dus niet te worden gekeken of deze handelingen vrijwillig of onvrijwillig hebben plaatsgevonden. Maximumstraf: 12 jaar gevangenisstraf.

Strafbaar in deze categorie zijn tevens alle soorten ontucht of seks met minderjarigen die strafbaar zijn in de twee categorieën hierna.

Ontucht / seks met minderjarigen 12, 13, 14, 15 jaar oud

Handelingen met minderjarigen van twaalf tot zestien die bestaan uit het buiten echt plegen van ontucht zijn verboden. Dit geldt zowel voor vrijwillige handelingen als voor onvrijwillige handelingen. Maximumstraf: 8 jaar gevangenisstraf.

Het corrumperen van iemand in deze leeftijdscategorie is ook verboden. Dit houdt in dat iemand met ontuchtig oogmerk wordt bewogen om getuige te zijn van seksuele handelingen. Maximumstraf: 2 jaar gevangenisstraf.

Ook verboden is het op bijvoorbeeld internet voorstellen van een ontmoeting met iemand in deze leeftijdscategorie met het oogmerk om seksuele handelingen te plegen wanneer daar reeds enige handeling is verricht om deze ontmoeting te verwezenlijken. Dit wordt ook wel ‘grooming’ genoemd. Maximumstraf: 2 jaar gevangenisstraf.

Strafbaar in deze categorie zijn tevens alle soorten ontucht of seks met minderjarigen die strafbaar zijn in de categorie hierna.

Ontucht / seks met minderjarigen 16, 17 jaar oud

Vrijwillige seksuele handelingen met minderjarigen die zestien jaar of ouder zijn, zijn in beginsel niet verboden volgens de wet. Sommige handelingen zijn echter wél expliciet verboden, waardoor ook de mogelijkheid om ontucht / seks te hebben met minderjarigen van 16 of 17 jaar oud flink wordt ingeperkt.

Zo is het maken van kinderporno met deze leeftijdsgroep verboden. Maximumstraf: 4-8 jaar gevangenisstraf.

Ook het verleiden van iemand in deze leeftijdsgroep met giften of beloften van geld of goed, net als het misbruiken van bijvoorbeeld een gezagsverhouding mag niet. Maximumstraf: 4 jaar gevangenisstraf.

Ontucht plegen (seks hebben) met iemand in deze leeftijdscategorie die daar geld voor vraagt (kinderprostitutie) is ook verboden. Maximumstraf: 4 jaar gevangenisstraf.

Aanwezig zijn bij het plegen van ontuchtige handelingen door een persoon in deze leeftijdsgroep is verboden. Maximumstraf: 4 jaar gevangenisstraf.

Ontucht met een onder andere zijn minderjarig kind, stiefkind, pleegkind, pupil, ondergeschikte uit deze leeftijdsgroep mag ook niet. Maximumstraf: 6 jaar gevangenisstraf.

Wanneer dit laatste wordt gedaan met het oogmerk om iemand anders ontucht te kunnen laten plegen is de maximumstraf 4 jaar gevangenisstraf.

Onvrijwillige ontuchtige handelingen met minderjarige

De hierboven beschreven seksuele handelingen zijn vrijwel allemaal gebaseerd op minderjarigen die worden verleid tot deze handelingen of die op een andere vrijwillige manier eraan deelnemen. Naast deze vrijwillige seksuele handelingen is onvrijwillige seks met minderjarigen natuurlijk ook strafbaar.

Hiervoor gelden in beginsel de regels die voor die afzonderlijke delicten gelden. Denk daarbij aan verkrachting en aanranding. Hier staan ook hogere maximumstraffen op: bij verkrachting is dat 12 jaar gevangenisstraf, bij aanranding 8 jaar.

Verdere straffen voor ontucht / seks met minderjarigen

Wanneer iemand wordt veroordeeld voor ontucht / seks met minderjarigen, zal hij daarvoor vaak een gevangenisstraf krijgen. Toch is dat niet alles: een veroordeling kan tevens onder andere ontzetting van bepaalde rechten inhouden (bijvoorbeeld het recht om een bepaald beroep uit te oefenen).

Daarnaast moet niet worden vergeten dat een veroordeling voor een zedenmisdrijf waarbij minderjarigen betrokken zijn zeer gevoelig ligt in de samenleving. De stigmatiserende werking van een dergelijke veroordeling zorgt ervoor dat het voor een veroordeelde na zijn straf vrijwel onmogelijk wordt om terug te keren in de samenleving.

Strafverzwarende omstandigheden bij ontucht / seks met minderjarigen

De bovenstaande maximumstraffen kunnen verhoogd worden wanneer er sprake is van strafverzwarende omstandigheden. Deze verhogingen gelden voor de meeste bovenstaande misdrijven.

De maximumstraf 1/3 hoger wanneer er sprake is van het plegen van het feit met meerdere personen en wanneer het met bijvoorbeeld een kind of pupil gebeurt.

Wanneer het delict zwaar lichamelijk letsel tot gevolg heeft of voor levensgevaar zorgt, is de maximumstraf 15 jaar gevangenisstraf.

Wanneer het delict de dood tot gevolg heeft is de maximumstraf 18 jaar gevangenisstraf.

Poging tot ontucht / seks met minderjarigen

Ook poging tot seks met minderjarigen kan strafbaar zijn. Dit moet dan wel poging tot een delict dat hierboven wordt weergegeven zijn. Voordat er sprake is van een strafbare poging tot seks met minderjarigen moet de dader wel reeds een begin hebben gemaakt met de uitvoering van het misdrijf. Is er nog geen begin gemaakt, dan is er ook geen strafbaarheid.

Daarnaast is er geen strafbaarheid voor ‘poging tot’ wanneer iemand is begonnen met de uitvoering van het misdrijf, maar daarna toch heeft afgezien van het doorzetten ervan. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand al naar het huis van de minderjarige toe aan het fietsen is, maar toch besluit dat wat hij doet ‘fout’ is en daarom omkeert (geldt niet voor ‘grooming’, dat misdrijf is al voltooid als het zover is gekomen).

Recidive bij ontucht / seks met minderjarigen

Recidive of het meerdere malen hebben van seks met minderjarigen wordt meestal zwaarder gestraft. Wanneer iemand voor de rechter staat voor het meerdere malen plegen van een dergelijk zedendelict, zal de rechter meewegen dat dit meerdere malen is gebeurd. Daarnaast zal dit meestal niet één voortgezette handeling betreffen, maar meerdere afzonderlijke handelingen. De maximumstraf kan dan met 1/3 worden verhoogd.

Wanneer iemand reeds eerder is veroordeeld voor ontucht / seks met minderjarigen, zal dat ook meewegen in de strafmaat bij een nieuwe veroordeling. De rechter zal concluderen dat de dader kennelijk niet heeft geleerd van de eerdere veroordeling en zal dat meenemen in de strafoplegging. Daarnaast zal een eventuele voorwaardelijke straf alsnog ten uitvoer worden gelegd. De maximumstraf is tevens met 1/3 verhoogd wanneer de nieuwe veroordeling binnen 5 jaar na de oude (of na de straf van de oude veroordeling) plaatsvindt.

Seks met minderjarigen – Conclusie

Seks met minderjarigen is over het algemeen verboden, zelfs als de minderjarige vrijwillig aan de handelingen meewerkt. Zoals in dit artikel te zien was, is er meer verboden naarmate de minderjarigen jonger zijn. De straffen zijn dan ook hoger. Daarnaast is de stigmatiserende werking van een veroordeling voor ontucht / seks met minderjarigen groot: terugkeer in de maatschappij na het uitzitten van een gevangenisstraf is erg moeilijk.

Wanneer iemand (terecht of onterecht) wordt verdacht van ontucht / seks met minderjarigen, is het, gezien de hoge straffen en stigmatiserende werking van een veroordeling, verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen met een juridisch specialist.

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door onze juristen is samengesteld kunnen wij, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel, juist en/of accuraat is op het moment van raadpleging en dat deze toepasbaar is in een specifieke situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en/of aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.