contract opzeggen

Contract opzeggen

Kennis Artikelen Civiel recht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Wanneer u een contract heeft getekend, denkt u er niet aan dat u het ooit zult moeten opzeggen. Toch gebeurt het regelmatig dat u van een gesloten contract af wil. Hoe doet u dat precies?

In dit artikel bekijken we het opzeggen van een contract. We bekijken wat een contract opzeggen precies inhoudt, hoe het werkt in een aantal specifieke gevallen en welke alternatieven er zijn voor het opzeggen van een contract.

Contract opzeggen

Een contract opzeggen is een eenzijdige handeling: er is sprake van een situatie waarin twee partijen een overeenkomst hebben, maar waarin één partij ervan af wil. De andere partij berust daar regelmatig in (denk aan het opzeggen van een arbeidsovereenkomst), maar kan ook proberen om de opzegging tegen te houden via de rechter.

Wanneer een contract opgezegd moet worden, moet er in eerste instantie worden gekeken naar de regels die in het contract staan. Verder moet er worden gekeken naar de regels uit de wet die over het opzeggen van het contract gaan. Hierna bekijken we de wettelijke regels bij verschillende soorten contracten.

Arbeidscontract opzeggen

Een arbeidscontract of arbeidsovereenkomst opzeggen is omgeven met veel wettelijke regels waarvan nauwelijks kan worden afgeweken. De werknemer heeft veel bescherming en kan die niet ‘wegtekenen’.

Het opzeggen van een arbeidscontract door de werkgever kan enkel met instemming van het UWV. Uitzonderingen daarop zijn het ontslag in de proeftijd en het ontslag op staande voet. Het contract opzeggen zonder dat er sprake is van deze situaties én zonder dat er instemming is van het UWV mag de werkgever niet.

De werknemer mag echter over het algemeen wel het contract opzeggen op het moment dat hij dat wil. Hij moet zich daarbij wél aan zijn opzegtermijn (één tot vier maanden) houden.

Huurcontract opzeggen

Een contract opzeggen wanneer het gaat om een huurovereenkomst (van een woning), is niet zomaar mogelijk. Er zijn ook hier verschillen tussen huurder en verhuurder, waarbij geldt dat de huurder sterk beschermd wordt door de wet.

De verhuurder kan enkel opzeggen indien hij een wettelijke reden heeft (en mag het contract dus niet ‘zomaar’ opzeggen). Heeft de verhuurder een reden om op te zeggen, dan mag hij het contract opzeggen, maar moet hij wel de wettelijke opzegtermijn in acht nemen. Die is drie maanden wanneer de huurders drie jaar of minder huurden, vier maanden bij vier jaar, vijf maanden bij vijf jaar en zes maanden bij zes jaar of langer. De verhuurder moet opzeggen per aangetekende brief (of deurwaardersexploot). Stemt de huurder niet in met de opzegging van het contract, dan zal de verhuurder naar de rechter moeten.

De huurder mag opzeggen om elke reden die hij wenst. Afhankelijk van de frequentie waarin hij huur betaalt, moet hij een opzegtermijn in acht nemen. Die is minimaal één maand, maximaal drie maanden. Ook de huurder moet opzeggen via een aangetekende brief of deurwaardersexploot.

Contract dienstverlening opzeggen

Wanneer u een dienstverleningscontract heeft getekend, zal de wet dat meestal kwalificeren als een zogenaamde overeenkomst van opdracht. Denk daarbij aan een overeenkomst met een advocaat, een overeenkomst met een cursusinstituut of een contract met een schoonmaakbureau. De opdrachtgever (zeker de particuliere opdrachtgever) wordt beschermd bij het opzeggen va het contract. De opdrachtnemer is aan strengere wettelijke voorwaarden gebonden.

Voor de opdrachtgever is het ten alle tijde mogelijk om een contract op te zeggen. Een particuliere opdrachtgever hoeft geen schadevergoeding te betalen daarvoor, terwijl dat bij een zakelijke opdrachtgever wél het geval kan zijn. Tevens kan het zo zijn dat de opdrachtgever recht heeft op het volledige loon (het afgesproken bedrag) bij het opzeggen van het contract.

De opdrachtnemer mag enkel opzeggen indien hij gewichtige redenen heeft om op te zeggen.

Contract met aannemer opzeggen

Heeft u een contract gesloten met iemand die door zijn arbeid iets van stoffelijke aard voor u tot stand brengt (bijvoorbeeld een muur metselen of het breien van een trui), dan is er sprake van een aannemingsovereenkomst.

Voor wat betreft het opzeggen van de aannemingsovereenkomst lijkt deze op de overeenkomst van opdracht in de vorige paragraaf. Het contract opzeggen kan te allen tijde gebeuren door de opdrachtgever, maar niet door de aannemer. Het opzeggen van het contract kan er echter wel voor zorgen dat de opdrachtgever de aannemer moet compenseren.

Overige – contract opzeggen

Er zijn ook overeenkomsten die geen bijzondere regels hebben. Daarbij geldt, dat er moet worden gekeken naar het contract zelf. Dat geldt voor vragen als: ‘Hoelang is de opzegtermijn?’, ‘Mag ik altijd opzeggen of enkel in bepaalde gevallen?’, ‘Moet ik de andere partij compenseren voor nadeel wanneer ik opzeg?’.

Bij duurovereenkomsten (vaak in de vorm van een abonnement), geldt dat er ook moet worden gekeken naar het contract. Staat daar niets in, dan is opzegging meestal toch mogelijk (afhankelijk van de redelijkheid en billijkheid), maar wel vaak met een redelijke opzegtermijn. Ook kan het zo zijn dat er schadevergoeding betaald moet worden. Of dat het geval is, moet van geval tot geval worden bekeken.

Overigens zijn er ook contracten die niet kunnen worden opgezegd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een koopcontract. Dat wil niet zeggen dat u per definitie aan een getekend koopcontract vastzit: regelmatig kunnen de alternatieven hierbeneden alsnog zorgen voor een gunstig einde van uw contract.

Alternatieven contract opzeggen

Hierboven zijn de verschillende mogelijkheden voor het opzeggen van een contract bekeken. Het is van belang om u te realiseren dat ‘opzegging’ niet de enige manier is om een contract te beëindigen. Verdere mogelijkheden zijn de beëindiging van een contract door:

  • een beroep op een wilsgebrek bij de totstandkoming van het contract (denk aan de situatie waarin het contract tot stand is gekomen door bijvoorbeeld misbruik van omstandigheden, of terwijl er sprake was van dwaling);
  • het inroepen van de nietigheid van het contract (bijvoorbeeld omdat de overeenkomst in strijd is met de openbare orde of de goede zeden);
  • ontbinding van het contract (in het geval de andere partij niet aan zijn verplichtingen voldoet, al kan dat soms pas na het verzenden van een ingebrekestelling);
  • samen met de andere partij af te spreken dat het contract komt te vervallen.

Het is bij overeenkomsten waar veel vanaf hangt, altijd verstandig om samen met een jurist te bekijken wat de beste keuze is. Vaak is het contract opzeggen een minder goede optie (of helemaal geen optie) en kan beter worden gekozen voor een van bovenstaande mogelijkheden.

Contract opzeggen – Conclusie

Zoals hierboven te zien is, is het bij langer durende contracten vrijwel altijd mogelijk om tot het opzeggen van het contract over te gaan. Wel is van belang om goed in de gaten te houden welk contract het precies betreft, aangezien het contract opzeggen vrijwel altijd aan specifieke regels is gebonden.

Daarnaast is het verstandig om bij belangrijke contracten advies in te winnen van een jurist. Er moet namelijk niet alleen worden gekeken of het opzeggen van het contract mogelijk is, maar ook naar wat de gevolgen daarvan zijn en of er geen alternatieven zijn die meer geschikt zijn. Het juiste alternatief kiezen scheelt u immers meestal veel geld.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.