Juridisch Woordenboek – A

Kennis Artikelen Woordenboek

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Aanbod

Samen met een aanvaarding nodig om een overeenkomst tot stand te laten komen. Niet elk in het spraakgebruik genoemde aanbod is ook een juridisch aanbod en niet elk juridisch aanbod wordt ook in het spraakgebruik aanbod genoemd. Meer informatie kan worden gevonden in het artikel over de rechtsgeldige overeenkomst.

Aangifte

Het melden van een strafbaar feit bij politie/justitie. Zij beslissen daarna of verder onderzoek en vervolging plaatsvindt. Wordt ook gebruikt wanneer gemeld wordt aan een ambtenaar van de burgerlijke stand dat een zoon of dochter geboren is.

Aanhouden

Het meevoeren van een verdachte naar het politiebureau. Aanhouden wordt vaak verkeerd gebruikt in het spraakgebruik wanneer eigenlijk staandehouden bedoeld wordt. Na het aanhouden kan de verdachte langer vastgehouden worden. Zie ook het artikel Aangehouden.

Aanleg

Wordt gebruikt als ‘Eerste aanleg’ of ‘Tweede aanleg’. Aanleg gaat over de instantie waar de behandeling van de zaak plaatsvindt. Eerste aanleg zal bij de rechtbank/kantonrechter plaatsvinden, tweede aanleg is het hoger beroep.

Aansprakelijkheid

De verplichting van een schuldenaar om zich door een schuldeiser te kunnen laten dwingen om een bepaalde prestatie te verrichten.

Aanvaarding

Een aanbod kan aanvaard worden, waardoor een overeenkomst tot stand komt. Meer informatie hierover is te vinden in het artikel over de rechtsgeldige overeenkomst.

Absolute competentie

Wordt gebruikt om aan te geven welke rechter in een bepaald geding bevoegd is. Het gaat dan niet om een geografische scheiding (relatieve competentie), maar om het soort recht (kantonrechter, rechtbank, gerechtshof et cetera).

Absoluut recht

Een recht dat tegenover eenieder gehandhaafd kan worden, in tegenstelling tot het relatieve recht, dat slechts tegenover één of meerdere partijen geldt. Een voorbeeld van een absoluut recht is het eigendomsrecht.

Actio Pauliana

De actio pauliana biedt een mogelijkheid om op te komen tegen een onverplichte rechtshandeling van een schuldenaar waardoor een of meerdere schuldeisers worden benadeeld. Denk aan de ondernemer die voor zijn faillissement snel zijn bezittingen wegschenkt.

Administratieve afhandeling

Procedure om lichte strafrechtelijke feiten af te handelen. Hier komt in eerste instantie geen rechter aan te pas.

Advocaat

Raadsman in juridische aangelegenheden. De advocaat is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. U mag in bepaalde zaken niet zelf procederen, daar heeft u een advocaat nodig. In alle andere zaken mag u wel zelf procederen, maar is het wel toegestaan u door een jurist te laten bijstaan.

Akte

Ondertekend document dat is opgemaakt met het doel om tot bewijs te dienen. Meer informatie hierover kunt u vinden in het artikel over bewijs.

Akte van levering

Ook wel de transportakte genoemd. De akte van levering is een akte die door de notaris wordt opgesteld en die daarna bij het Kadaster wordt ingeschreven. Door deze handeling wordt de koper van een huis ook daadwerkelijk de eigenaar van het huis.

Algemeen verbindend verklaring

Een term met betrekking tot het arbeidsrecht inzake de cao. Wanneer een cao algemeen verbindend is verklaard, geldt deze voor iedereen binnen de werkingssfeer. Algemeen verbindend verklaring wordt gedaan door de betreffende minister.

Algemene voorwaarden

Standaardvoorwaarden die zijn opgesteld om te gebruiken bij elke afgesloten overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn aan regels gebonden, zie ook het artikel over algemene voorwaarden.

Appartementsrecht

Een appartementsrecht is een zelfstandig recht dat ontstaat door splitsing van het hoofdrecht, dat nodig is om een gebouw in appartementen in te delen.

Appèl

Hoger beroep. Hoger beroep bij de Hoge Raad heet ‘cassatie’.

Arbitrage

Geschillenbeslechting waar niet een rechter, maar een arbiter aan te pas komt. De partijen zijn meestal vooraf onderling overeengekomen dat zij zich voegen naar de uitkomst van arbitrage. Doen zij dit niet, dan kan dit gemakkelijk via een echte rechter worden afgedwongen. Ook de Rijdende Rechter doet aan arbitrage. Meer informatie kan worden gevonden in het artikel over arbitrage.

Arrest

Uitspraak van een Gerechtshof of van de Hoge Raad. Arresten worden vaak gebruikt als onderbouwing van een zaak, in de vorm van jurisprudentie.

Arrondissement

Geografische bevoegdheid van een bepaalde rechtbank. Nederland heeft elf arrondissementen, die elk een eigen rechtbank hebben. Vóór 2013 waren dat er nog negentien, maar dit is door een herindeling teruggebracht.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.