Juridisch Woordenboek – O

Kennis Artikelen Woordenboek

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Onbepaalde tijd

De term onbepaalde tijd wordt gebruikt in combinatie met een arbeidsovereenkomst. Dat houdt in dat deze niet op een vast moment eindigt, maar steeds blijft doorlopen wanneer er geen ontslag wordt genomen of gegeven. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Onderhandse akte

Een akte die tussen partijen is opgemaakt. Deze akte is over het algemeen voldoende voor de wet, maar soms worden extra eisen gesteld, zoals het opmaken van een notariële akte.

Onderlinge waarborgmaatschappij

Vorm voor een onderneming van een verzekeringsmaatschappij die erg lijkt op de coöperatie. Andere organisaties kunnen deze vorm niet gebruiken. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over de onderlinge waarborgmaatschappij.

Ondernemingsraad

Verplicht orgaan binnen ondernemingen die 35 of meer werknemers hebben. De ondernemingsraad, ook wel ‘OR’ genoemd, zorgt ervoor dat werknemers inspraak in het beleid hebben. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over de ondernemingsraad.

Ongerechtvaardigde verrijking

Onterecht genoten voordeel ten nadele van een ander. Bij ongerechtvaardigde verrijking is er geen rechtsgrond aanwezig. Er ontstaat op deze manier een verbintenis tot schadevergoeding. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over ongerechtvaardigde verrijking.

Onrechtmatige daad

Inbreuk maken op een recht van een ander zonder goede reden. Dit levert een verplichting tot schadevergoeding op. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over onrechtmatige daad.

Ontbindende voorwaarde

Clausule die in een overeenkomst wordt opgenomen die de overeenkomst doet ontbinden wanneer een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt. Meer informatie kan worden gevonden in het artikel over ontbindende voorwaarden.

Ontbinding

Beëindiging van bijvoorbeeld een overeenkomst, zonder terugwerkende kracht. Algemene informatie hierover vindt u in het artikel over ontbinding van een overeenkomst.

Ontheffing

Het niet hoeven te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting.

Ontslag op staande voet

Ontslag om een dringende reden waarbij geen toestemming gevraagd hoeft te worden bij het UWV. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over ontslag op staande voet.

Ontslagvergunning

Vergunning van het UWV om de arbeidsovereenkomst van een werknemer op te zeggen. Deze vergunning is bij opzegging van de arbeidsovereenkomst verplicht. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over opzegging van de arbeidsovereenkomst.

Onverschuldigde betaling

Het betalen van een geldbedrag aan een ander zonder dat daar een reden voor is. De betaler kan dit bedrag terugvorderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand die een verkeerd rekeningnummer opgeeft bij een overboeking. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over onverschuldigde betaling.

Opschorten

Uitstellen van een bepaalde verplichting.

Opstal

Het recht om onroerende zaken op andermans grond in eigendom te kunnen hebben, zonder dat deze in handen van de ander vallen door natrekking. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over opstal.

Ouderlijk gezag

Het gezag dat ouderen over het kind hebben en over het vermogen van het kind hebben. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over ouderlijk gezag.

Overeenkomst

Ook wel ‘contract’ genoemd. Afspraken tussen twee of meer partijen die moeten worden nagekomen. Overeenkomsten kunnen in beginsel in elke vorm worden aangegaan. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over de rechtsgeldige overeenkomst.

Overmacht

Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die niet de schuld is van degene die is tekortgekomen, maar die buiten zijn invloed lag.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.