Juridisch Woordenboek – R

Kennis Artikelen Woordenboek

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Raad van commissarissen (RvC)

Raad die toezicht houdt op het dagelijks bestuur (de directie) namens de aandeelhouders. De Raad van Commissarissen vindt men voornamelijk bij grotere ondernemingen (structuurvennootschappen) terug. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over de Structuurvennootschap met de raad van Commissarissen.

Ragetlieregel

Arbeidsrechtelijke bepaling die inhoudt dat een werknemer die een vaste arbeidsovereenkomst had niet zomaar uit dienst gaat door het aflopen van een daarop volgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Uitzonderingen uit de wet: tijd tussen arbeidsovereenkomsten van drie maanden en rechtsgeldige opzegging of ontbinding. Uitzonderingen jurisprudentie: andere identiteit van de arbeidsovereenkomsten (voor wat betreft arbeid, salaris en andere arbeidsvoorwaarden).

Rauwelijks dagvaarden

Dagvaarding uitbrengen zonder ingebrekestelling of ander contact met de wederpartij. Rauwelijks dagvaarden is niet verstandig, aangezien het kan leiden tot proceskostenveroordeling, zelfs als de eisende partij in het gelijk wordt gesteld.

Recht van reclame

Wanneer de koopprijs van een zaak niet volledig voldaan wordt, kan de koper door zijn recht van reclame de koop op een gemakkelijke manier ontbinden. Een uitgebreidere uitleg vindt u in het artikel over het recht van reclame.

Rechter-commissaris

Rechter die door de rechtbank is aangewezen om toezicht te houden op een bepaalde zaak. De rechter-commissaris beslist in het strafrecht bijvoorbeeld over gevangenneming/houding van een verdacht, leidt in het civiele recht bijvoorbeeld een getuigenverhoor en houdt bij het faillissementsrecht toezicht op de curator.

Rechtsgebied

Een bepaald onderdeel van het recht. Er zijn meerdere indelingen mogelijk, mede doordat rechtsgebieden in elkaar overlopen (arbeidsrecht ligt bijvoorbeeld erg dicht tegen ondernemingsrecht aan). Meer informatie kunt u vinden in het artikel over rechtsgebieden.

Rechtspersoon

Een juridische entiteit die rechten en plichten kan hebben. Een rechtspersoon is geen persoon van ‘vlees en bloed’, maar bestaat enkel juridisch gezien. Denk aan een bv of een nv. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over de rechtspersoon.

Redelijkheid en billijkheid

Vangnet in het recht. Wanneer de juridische regels in een bepaald geval niet tot een redelijke en billijke uitkomst leiden, kan met een beroep op dit principe worden afgeweken van die regels. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over de redelijkheid en billijkheid.

Reflexwerking

Bepaald in de jurisprudentie. Sommige kleine ondernemers kunnen hiermee een beroep doen op consumentenrecht. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over de reflexwerking.

Relatieve bevoegdheid

De geografische bevoegdheid van een bepaald gerecht.

Restitutie

Terugbetaling.

Revindicatie

Het terugvorderen van een zaak die wel in eigendom is, maar niet in bezit (bijvoorbeeld uitgeleend).

Rolzitting

Administratieve handelingen in een aparte gerechtelijke zitting met betrekking tot het aanhangig maken van nieuwe zaken, het indienen van stukken enzovoort.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.