koop op afstand

Koop op afstand

Kennis Artikelen Civiel recht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Koop op afstand wordt steeds populairder. Met de toenemende digitalisering wordt er namelijk steeds meer via internet gekocht. Dat geeft ook problemen, aangezien de koper het goed niet vooraf heeft kunnen zien of inspecteren.

Op het internet gelden daarom zowel de gewone regels voor (koop)overeenkomsten en voor consumentenkoop als enkele afwijkingen en aanvullingen voor de koop op afstand. Dit artikel gaat over die aanvullende regels.

Allereerst wordt bekeken wat er precies allemaal onder koop op afstand valt en daarna worden de belangrijkste rechten besproken.

Koop op afstand

Het begrip ‘koop op afstand’  zegt het wellicht al enigszins: er wordt iets gekocht, terwijl je niet ter plekke aanwezig bent. Volgens de wet moet daarbij gebruik worden gemaakt van een techniek voor communicatie op afstand (denk aan internet, telefoon etc.) en moet er een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening achter zitten. Ten slotte moet het bij koop op afstand om een consumentenkoop gaan, een consument die iets van een bedrijf koopt. Dat houdt dus ook in dat bijvoorbeeld een koopovereenkomst met een particulier via marktplaats niet onder de wet koop op afstand valt.

Koopovereenkomsten die niet onder de aanvullende regels vallen zijn de overeenkomsten voor koop op afstand via een veiling, en koop op afstand met gebruikmaking van distributieautomaten of geautomatiseerde handelsruimten (denk aan de automatiek of de Coca Cola-automaat). Voor de frequente aflevering van levensmiddelen op gezette tijden zijn de meeste aanvullende regels van de koop op afstand ook niet van toepassing.

Aanvullende regels bij de koop op afstand

Op enkele uitzonderingen na, zijn de meeste gevallen van koop op afstand dus onderhevig aan bepaalde aanvullende regels. De belangrijkste aanvullende regels hebben te maken met de bedenktijd na ontvangst van de artikelen en het verzuim zonder ingebrekestelling.

Bedenktijd na ontvangst van de artikelen bij koop op afstand

Bij de koop op afstand is er standaard een bedenktijd na ontvangst van de artikelen. Deze bedenktijd bestaat bij een ‘normale’ overeenkomst niet.

Bij koop op afstand kan de koper zonder opgave van redenen de koop ontbinden binnen 14 werkdagen. De verkoper mag geen kosten in rekening brengen hiervoor, maar de koper moet wel de kosten van het terugzenden voor zijn rekening nemen. De teruggave van het betaalde geld moet zo spoedig mogelijk gebeuren, maar in elk geval binnen 30 dagen.

De termijn om de koop op afstand te ontbinden zonder opgave van redenen binnen zeven dagen wordt verlengd naar twaalf maanden wanneer de verkoper niet alle gegevens heeft verstrekt die hij zou moeten verstrekken. Deze gegevens moeten schriftelijk (in sommige gevallen mag een ‘duurzame gegevensdrager’ ook) ter beschikking staan aan de koper.

Dit betreft: de identiteit van hemzelf, de belangrijkste kenmerken van de zaak, de prijs, de afleveringskosten, de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de koop op afstand, het van toepassing zijn van de mogelijkheid tot ontbinding (!), de vereisten daarvoor,  het bezoekadres waar een eventuele klacht kan worden ingediend, eventuele gegevens over garantie en andere diensten die bij de koop op afstand worden aangeboden en, indien de koop op afstand een duur van meer dan een jaar heeft (of voor onbepaalde duur is) de vereisten voor opzegging daarvan (denk bij dit laatste aan een telefoonabonnement).

Uitzonderingen op de bedenktijd bij koop op afstand

De mogelijkheid tot ontbinding in de bedenktijd bestaat niet wanneer er sprake is van een koop op afstand van:

-Zaken waarvan de prijs is gebonden aan schommelingen op de financiële markt (bijvoorbeeld aandelen of opties)

-Zaken die op maat zijn gemaakt (bijvoorbeeld een glasplaat van 3,08 bij 2,73)

-Zaken die persoonlijk van aard zijn (bijvoorbeeld de gravering: ‘Voor opa Jan.’)

-Zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden (zoals elektriciteit),

-Zaken die die snel kunnen bederven of verouderen (bijvoorbeeld bloemstukken)

-Audio, video en computermateriaal waarvan de verzegeling is verbroken (zoals DVD’s, computermateriaal)

-Kranten en tijdschriften.

Verzuim zonder ingebrekestelling

Normaal gesproken moet een verkoper vaak in verzuim zijn als de koper zijn rechten voor ontbinding of schadevergoeding wil uitoefenen bij wanprestatie (zie daarvoor in het desbetreffende artikel). Dit verzuim treedt meestal in door een ingebrekestelling (een soort aanmaning). Bij de koop op afstand bestaan aanvullende regels daarover.

Bij koop op afstand is het namelijk vaak niet nodig dat de koper een ingebrekestelling verstuurt aan de verkoper (om hem dus in verzuim te laten zijn, zodat schadevergoeding of ontbinding kan plaatsvinden). Het verzuim van de koper treedt al zonder ingebrekestelling in wanneer de koop op afstand niet binnen 30 dagen is nagekomen.

Een uitzondering hierop geldt wanneer het de verkoper niet kan worden toegerekend dat hij de overeenkomst niet kon nakomen (overmacht) of wanneer nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk is. In dit laatste geval is de verkoper dan wel verplicht om dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de koper. Binnen 30 dagen na die kennisgeving moet het geld dat de koper bij de koop op afstand heeft betaald kosteloos zijn teruggestort.

Koop op afstand – Conclusie

In het kort kan worden gesteld dat de koop op afstand eigenlijk een gewone koopovereenkomst is, waarbij dus ook de gewone regels voor de koopovereenkomst gelden. Het is enkel wel zo dat er bij een aantal zaken wordt afgeweken ten voordele van de koper (die consument is). De belangrijkste twee zijn de ontbinding tijdens de bedenktijd van veertien dagen (en soms dik een jaar!) en het verzuim dan zonder ingebrekestelling kan intreden, waardoor er sneller sprake kan zijn van een recht tot schadevergoeding of ontbinding.

Als koper is het dus belangrijk om bij de koop op afstand je rechten te kennen, terwijl het als verkoper belangrijk is om je eraan te houden en deze rechten duidelijk te maken aan de koper. Doet de verkoper dit namelijk niet, dan kan dat (in het geval van de bedenktijd) betekenen dat deze bij de koop op afstand niet veertien dagen, maar twaalf maanden duurt.

Wanneer u problemen ondervindt bij de koop op afstand (bijvoorbeeld bij de bedenktijd), kan het verstandig zijn om een jurist in te schakelen wanneer het belang groot genoeg is. Doe dit dan zo snel mogelijk: de kans op een voor u gunstige uitkomst is dan zo groot mogelijk.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.