ontslag aanvechten

Ontslag aanvechten

Kennis Artikelen Arbeidsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Wanneer u als werknemer wordt ontslagen door uw werkgever is dat niet leuk. In sommige gevallen kunt u zich vinden in de reden van ontslag: er was bijvoorbeeld echt geen werk meer. Er zijn echter ook situaties waarin voor het ontslag aanvechten wordt gekozen.

In dit artikel bekijken we hoe ontslag aanvechten in zijn werk gaat. We kijken naar de verschillende manieren van ontslag en bekijken wat u als werknemer het best kunt doen. Van belang is echter dat u zich realiseert dat dit een algemeen artikel is en dat in specifieke gevallen andere regels kunnen gelden. Wilt u uw ontslag aanvechten, dan is het altijd raadzaam om een jurist in te schakelen.

Ontslag aanvechten? Hoe bent u ontslagen?

Er zijn een aantal mogelijkheden om ontslag te krijgen, die elk hun eigen kenmerken hebben. Daardoor is het ontslag aanvechten ook in elke situatie anders. We bekijken hierna:

 1. Het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
 2. Ontslag met wederzijds goedvinden (beëindigingsovereenkomst);
 3. Opzegging van de arbeidsovereenkomst, waaronder ontslag op staande voet, ontslag via het UWV en ontslag in de proeftijd;
 4. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter.

Uw ontslag aanvechten is in al de bovenstaande gevallen soms mogelijk en soms kansloos. Over het algemeen zullen de meeste ontslagzaken zich concentreren rondom de ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter.

1. Niet verlengen arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is natuurlijk eigenlijk geen ontslag. Toch komt het op hetzelfde neer: u raakt uw baan kwijt. Dit soort ‘ontslag’ aanvechten is in veel gevallen niet mogelijk.

Wel zijn er een aantal punten waarop eventueel nog enige winst te behalen valt:

 • Heeft uw werkgever het einde van de arbeidsovereenkomst wel op tijd aangezegd? Hij moet u één maand voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst schriftelijk laten weten of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd of niet. Doet hij dat niet, dan kan hij tot één maandsalaris aan vergoeding aan u moeten betalen. Meer informatie hierover vindt u in het artikel over de aanzegtermijn.
 • Zegt uw werkgever niet duidelijk dat uw arbeidsovereenkomst niet verlengd wordt, dan krijgt u een ‘automatische verlenging’ wanneer u de dag na het aflopen van de arbeidsovereenkomst weer aan het werk zou gaan.
 • Denk eraan dat uw werkgever de ketenregeling in acht moet hebben genomen. Dat wil (met de regeling na 1 juli 2015) zeggen dat uw werkgever u maximaal drie contracten voor bepaalde tijd mag geven, voor maximaal twee jaar tijd. Na een tussenpoos van minimaal zes maanden, gaat de teller opnieuw lopen. Gaat hij eroverheen, dan heeft u automatisch een vast contract gekregen en blijft u dus gewoon in dienst.

2. Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag aanvechten dat met wederzijds goedvinden is gegeven, lijkt een innerlijke tegenstelling. Toch komt het regelmatig voor dat werknemers akkoord hebben gegeven voor ontslag, maar achteraf flinke spijt hebben. Een dergelijk ontslag aanvechten is gelukkig goed mogelijk.

De mogelijkheden:

 • U heeft altijd een bedenktermijn van twee weken bij ontslag met wederzijds goedvinden. Komt u binnen die twee weken terug op uw beslissing, dan kunt u het ontslag terugdraaien. De termijn is zelfs drie weken indien niet in de overeenkomst zelf is opgenomen dat u deze optie heeft.
 • Let erop dat ontslag met wederzijds goedvinden altijd schriftelijk moet worden overeengekomen in een beëindigingsovereenkomst. Is die er niet, dan is het ontslag aanvechten simpel: het is immers van rechtswege al ongeldig.
 • Een beëindigingsovereenkomst is een overeenkomst als elke andere. Dat wil zeggen, dat zelfs wanneer u de bedenktermijn heeft laten verlopen en de overeenkomst netjes schriftelijk is aangegaan, er soms nog mogelijkheden zijn. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een vernietiging wegens dwaling of misbruik van omstandigheden.

Natuurlijk is ook in dit geval voorkomen beter dan genezen. Bij dreigend ontslag is het beter om eerst een jurist te raadplegen voordat u ook maar iets tekent. Wat u tekent kan namelijk altijd nog op andere manieren in uw nadeel werken, ondanks dat u onder het ontslag zelf uit kunt.

3. Opzegging van de arbeidsovereenkomst

Het ontslag aanvechten dat via opzegging van de arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen kan in een flink aantal gevallen. Er zijn echter veel soorten ontslag die op deze manier tot stand komen:

 • Ontslag in de proeftijd. Dit soort ontslag aanvechten is vaak niet mogelijk, maar er kan wel worden gekeken naar onder meer de vraag of de proeftijd wel rechtsgeldig overeen is gekomen. Zo nee, dan biedt dat een mogelijkheid om iets tegen het ontslag te doen. Als uiterste mogelijkheid zou eventueel een beroep kunnen worden gedaan op (bijvoorbeeld) misbruik van recht of het schenden van de verplichtingen uit het goed werkgeverschap. Desalniettemin is ontslag aanvechten dat op deze manier is gegeven vaak erg lastig.
 • Ontslag op staande voet is ook een opzegging van de arbeidsovereenkomst. Ontslag aanvechten dat op deze manier is gegeven wordt meestal gedaan door te ontkennen dat er sprake was van een dringende reden voor het ontslag op staande voet. Ook mogelijk is het stellen dat het ontslag niet onverwijld is gegeven of dat de reden van ontslag niet onverwijld is medegedeeld. Als werknemer dient u zich dan te wenden tot de kantonrechter.
 • Bent u niet onder speciale omstandigheden ontslagen, maar is er sprake van ‘gewoon ontslag via opzegging’, dan is het aanvechten ervan ook vaak mogelijk. Van belang is dat u nergens mee akkoord gaat. Uw werkgever zal dan naar het UWV toe moeten stappen wanneer het gaat om bedrijfseconomisch ontslag of langdurige ziekte. Daar kan verweer gevoerd worden in eerste instantie. In tweede instantie kunt u zich tot de rechter wenden.

Er zijn een aantal mogelijkheden waarop de arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd, met allemaal hun eigen specifieke procedure. Het is van belang om in een dergelijk geval altijd een jurist in te schakelen.

4. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter

Ontslag kan ook worden gegeven door de kantonrechter, ook wel ontbinding van de arbeidsovereenkomst genoemd. Ontslag aanvechten dat bij de kantonrechter wordt gegeven, is mogelijk, zolang u maar op tijd een goed verweer voert.

Welk verweer u moet voeren is afhankelijk van de reden waarom uw werkgever u wil ontslaan. Wordt u ontslagen vanwege bijvoorbeeld disfunctioneren, dan zult u moeten aantonen dat u niet heeft gedisfunctioneerd en/of dat u geen mogelijkheid heeft gehad om u te verbeteren. Ontslag aanvechten dat is gegeven wegens verwijtbare handelingen, zal dan weer gebeuren door te bewijzen dat u niets verwijtbaars heeft gedaan of heeft nagelaten.

Succesvol uw ontslag aanvechten bij de kantonrechter zal meestal leiden tot een situatie waarin u in dienst blijft bij uw werkgever. Enkel wanneer uw werkgever zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen, is een ontslagvergoeding aan de orde.

Wilt u uw ontslag aanvechten en wordt dat ontslag gegeven bij de kantonrechter? Schakel dan een jurist in om uw verweer vorm te geven en een goede strategie te voeren. Bij fouten in uw verweer of uw processtrategie kunt u namelijk niet enkel uw baan verliezen, maar ook uw recht op een ww-uitkering.

Dreigend ontslag aanvechten

Is er nog geen ontslagtraject ingezet, maar is er wel sprake van dreigend ontslag, dan is het raadzaam om niet af te wachten totdat u het ontslag moet aanvechten. Hoe eerder u weet wat uw juridische situatie is, hoe beter u in het voortraject kunt reageren.

Een goede voorbereiding vóórdat er sprake is van ontslag, zorgt ervoor dat uw werkgever u niet zomaar zal ontslaan. Hij weet immers dat u een sterke uitgangspositie heeft en dat u het gegeven ontslag kunt aanvechten.

Ontslag aanvechten – Conclusie

Ontslag kan op veel verschillende manieren gegeven worden: van het (al dan niet gedwongen) ondertekenen van een overeenkomst, tot ontslag via het UWV of via de kantonrechter. Wilt u uw ontslag aanvechten, dan is er vrijwel altijd een manier waarop dat kan.

Uw ontslag aanvechten zal meestal behoud van uw baan opleveren, maar in bepaalde gevallen is ook een ontslagvergoeding mogelijk. Van belang is een goede voorbereiding, een goed verweer en een goede processtrategie. Het is verstandig om zo snel mogelijk de hulp van een jurist in te schakelen, zodat uw kans op een gunstige uitkomst zo groot mogelijk is.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.