overeenkomst van opdracht opzeggen

Opzeggen van een overeenkomst van opdracht

Kennis Artikelen Civiel recht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Een overeenkomst van opdracht wordt vaak aangegaan met een einddatum of met een einddoel. Na het bereiken van die datum of van dit doel, stopt de overeenkomst vanzelf. Echter: wat kunt u nog doen wanneer u de overeenkomst van opdracht tussentijds wilt beëindigen? Hoe beëindigt u de overeenkomst van opdracht als er geen einddatum/doel is afgesproken?

Zolang er geen sprake is van wanprestatie, zal meestal voor opzegging van de overeenkomst van opdracht gekozen moeten worden. In dit artikel bekijken we alle aspecten rondom het opzeggen van de overeenkomst van opdracht. We bekijken wanneer het mogelijk is, hoe u dit precies aanpakt en hoe het zit met opzegtermijnen en vergoedingen.

Opzeggen van een overeenkomst van opdracht

Voor opzegging van een overeenkomst van opdracht is meestal geen wanprestatie noodzakelijk. De wederpartij hoeft niet toerekenbaar tekort zijn geschoten in de uitvoering van zijn verplichtingen. Het is voldoende als er volgens de overeenkomst, algemene voorwaarden of wet opzegging mag plaatsvinden.

Daarbij is van belang om te bedenken dat de bepalingen in de overeenkomst veel van de wettelijke bepalingen terzijde kunnen zetten. De wettelijke bepalingen gelden indien de overeenkomst van opdracht bepaalde zaken geheel of gedeeltelijk niet regelt. Daarbij is van belang om in de gaten te houden dat bij overeenkomsten waarbij particulieren als opdrachtgever zijn betrokken, een aantal bepalingen ‘dwingendrechtelijk’ zijn: daar kan dus niet vanaf worden geweken.

Hierna komen zowel de rol van de overeenkomst en algemene voorwaarden aan de orde, als de wettelijke bepalingen.

Opzeggen van de overeenkomst conform overeenkomst of algemene voorwaarden

In een goede overeenkomst van opdracht is de mogelijkheid tot opzegging van de overeenkomst expliciet opgenomen. Vaak wordt er dan ook een opzegtermijn opgenomen en wordt er afgesproken wat er wordt gedaan met de vergoeding die betaald zou moeten worden. Beide partijen moeten zich hier dan ook aan houden.

Deze afspraken kunnen ook naar voren komen in de algemene voorwaarden die bij de op te zeggen overeenkomst van opdracht horen. In dat geval is het tevens van belang om te bekijken of de algemene voorwaarden op zichzelf wel rechtsgeldig zijn (correct van toepassing verklaard, niet onredelijk bezwarend, niet op de zwarte lijst of grijze lijst, et cetera).

Opzegging overeenkomst van opdracht: de wet

De wet is met betrekking tot het opzeggen van een overeenkomst van opdracht ook van belang, maar, zoals gezegd, voornamelijk om de leemtes in te vullen, zoals bijvoorbeeld bij:

  • een stilzwijgende overeenkomst;
  • een mondelinge overeenkomst, maar niet altijd, want soms is mondeling wél alles afgesproken dat van belang is;
  • een schriftelijke overeenkomst waarin niets is opgenomen over opzegging;
  • een schriftelijke overeenkomst met gebrekkige vastlegging van de regels rondom opzegging.

De wet geeft de hoofdregel dat de opdrachtgever te allen tijde de overeenkomst van opdracht mag opzeggen. Hij kan er dus wettelijk gezien op elk moment vanaf. Van deze regel mag overigens niet worden afgeweken indien de opdrachtgever een particulier is.

De overeenkomst van opdracht opzeggen is voor de opdrachtnemer lastiger:

  • Gaat het om een overeenkomst van opdracht die gedurende een bepaalde tijd of voor een bepaald project loopt, dan moet de opdrachtnemer de opdracht gewoon afmaken, tenzij hij gewichtige redenen heeft om de overeenkomst op te zeggen. Of er gewichtige redenen zijn, zal van zaak tot zaak moeten worden bekeken.
  • Gaat het om een overeenkomst van opdracht die voor onbepaalde tijd is aangegaan, dan is opzegging wel mogelijk.

Ook bij opzegging kan het zo zijn dat er wel schadevergoeding verschuldigd is (dat geldt overigens niet voor particuliere opdrachtgevers). Ook kan het zo zijn, dat de vergoeding voor de werkzaamheden waar de overeenkomst van opdracht over ging alsnog moet worden uitbetaald (bij een overeenkomst van opdracht die een bepaald doel heeft of een bepaalde tijd loopt). Het is verstandig om daar rekening mee te houden indien u de overeenkomst van opdracht wil opzeggen.

Alternatieven voor het opzeggen van de overeenkomst van opdracht

Er zijn uiteraard ook alternatieven voor het opzeggen van de overeenkomst van opdracht, die eventueel in combinatie met opzegging gebruikt kunnen worden, waaronder:

Indien u wilt weten wat de beste manier is om een overeenkomst van opdracht in een specifiek te beëindigen, kunt u het best een jurist raadplegen.

Opzeggen van een overeenkomst van opdracht – Conclusie

Het opzeggen van een overeenkomst van opdracht kan worden gebruikt om van de overeenkomst af te komen indien er geen sprake is van een (toerekenbare) tekortkoming, ook wel wanprestatie genoemd. Zowel de overeenkomst van opdracht zelf als eventuele algemene voorwaarden als de wet bepalen of dit mogelijk is of niet.

Mocht u twijfelen of het opzeggen van een overeenkomst van opdracht in een specifiek geval mogelijk is, mocht u willen weten of een alternatief mogelijk is of mocht u in een conflict verzeild zijn geraakt, dan is het verstandig om een jurist in te schakelen. Met een goede strategie en een voortvarende aanpak, kan de beste uitkomst mogelijk worden bereikt.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.