aanranding

Aanranding

Kennis Artikelen Strafrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Onder de groep ‘zedendelicten’ valt ook het delict aanranding. Daarover gaat dit artikel, waarin onder andere aan bod komt wat aanranding precies is, wat het verschil is tussen aanranding en verkrachting, welke straf er op aanranding staat en hoe het zit met poging tot aanranding en recidive.

Aanranding

Aanranding is een zedendelict dat wettelijk ‘feitelijke aanranding van de eerbaarheid’ wordt genoemd. In dit artikel zal verder simpelweg de term ‘aanranding’ worden gebruikt.

Er is sprake van aanranding wanneer iemand door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid een ander dwingt tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen. Er moet dus sprake zijn van dwang én die dwang moet leiden tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen. Ontuchtige handelingen zijn handelingen met een seksuele ondertoon.

Aanranding – Verkrachting

De juridische omschrijving van aanranding lijkt erg op het delict verkrachting. Het grote verschil is echter dat voor aanranding enkel het plegen van ontuchtige handelingen hoeft te worden bewezen, terwijl voor verkrachting ook het daadwerkelijk binnendringen van het lichaam moet worden bewezen.

Verkrachting is (juist doordat daar binnendringing van het lichaam heeft plaatsgevonden) een zwaarder delict dan aanranding, hetwelk tot uitdrukking komt in de maximumstraf (12 jaar ten opzichte van 8 jaar, zie hierna).

De hoogte van de straf voor aanranding

Zoals hiervoor al werd aangehaald, is de maximumstraf voor aanranding 8 jaar gevangenisstraf. Er kan ook een geldboete van de vijfde categorie (76.000 euro) worden opgelegd. De uiteindelijke straf zal uiteraard afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval.

Ook is het mogelijk dat er een ontzetting van bepaalde rechten plaatsvindt wanneer er een veroordeling voor aanranding is. Dit houdt in dit geval specifiek in dat iemand niet meer in het leger zou mogen dienen, bepaalde ambten niet meer zou mogen uitoefenen of geen raadsman of gerechtelijk bewindsvoerder meer mag zijn. Ontzetting van bepaalde rechten vindt niet altijd plaats: dit is enkel zo wanneer de rechter dit beslist.

Voor meer algemene informatie over de strafmogelijkheden (TBS is bijvoorbeeld ook mogelijk) kan worden gekeken in het artikel over straffen.

Strafverzwarende omstandigheden bij aanranding

Wanneer iemand wordt veroordeeld voor aanranding is de maximumstraf in principe de eerder genoemde 8 jaar. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk: een hogere maximumstraf is vastgesteld wanneer er sprake is van:

Aanranding door meerdere personen: 10 jaar, 8 maanden;

Aanranding van een ondergeschikte, een pupil of een kind dat onder zijn gezag staat: 10 jaar, 8 maanden;

Aanranding met zwaar lichamelijk letsel of levensgevaar tot gevolg: 15 jaar;

Aanranding met de dood tot gevolg: 18 jaar.

Poging tot aanranding

Niet alleen het voltooide misdrijf aanranding is strafbaar. Net als bij (vrijwel) alle andere misdrijven, is ook poging tot aanranding strafbaar.

Er is sprake van poging tot aanranding wanneer iemand reeds is begonnen met de uitvoering van de aanranding, maar het delict niet heeft voltooid. Dit niet voltooien van de aanranding moet gelegen zijn in externe omstandigheden (bijvoorbeeld omdat er voorbijgangers aankwamen). Wanneer de aanranding niet is voltooid doordat hij zelf vrijwillig is gestopt, kan er geen sprake zijn van aanranding.

Kijk voor meer algemene informatie over poging tot en de vrijwillige terugtred in het artikel over poging tot.

Recidive: meerdere malen aanranding plegen

Wanneer iemand meerdere malen aanranding pleegt, heeft dat invloed op de straf en kan dat zelfs invloed hebben op de maximumstraf die opgelegd kan worden.

Wanneer er meerdere aanrandingen zijn gepleegd zal de rechter bekijken of de aanrandingen één voortgezette handeling zijn, of dat ze aparte handelingen zijn. Meestal zal dit laatste het geval zijn bij aanranding. Wanneer dat het geval is, wordt de maximumstraf voor aanranding met 1/3 verhoogd.

Wanneer iemand al is veroordeeld voor aanranding en daarna weer wordt veroordeeld voor aanranding zal ook een hogere straf volgen. Dit zal zijn omdat een eventuele vorige voorwaardelijke straf alsnog ten uitvoer wordt gelegd en omdat de rechter zal meenemen dat iemand geen blanco strafblad meer heeft, maar al eerder in aanraking is gekomen met justitie. Daarnaast is de maximumstraf met 1/3 verhoogd wanneer de aanranding is gepleegd binnen 5 jaar na de vorige veroordeling (of binnen 5 jaar na de gevangenisstraf die voor die aanranding is opgelegd).

Aanranding – Conclusie

Aanranding is een ernstig zedendelict, waar iemand voor veroordeeld kan worden wanneer hij iemand heeft gedwongen tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen. Op aanranding staat een maximumstraf van 8 jaar, maar deze maximumstraf kan in een aantal gevallen een stuk hoger liggen. Ook poging tot aanranding is strafbaar.

Bij een beschuldiging vanwege aanranding is het, mede gezien de forse straffen, altijd verstandig om een juridisch specialist in te schakelen.

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.