Ondernemingsrecht

Rechtsvormen

Rechtspersoon – Algemene informatie over (de keuze van) de rechtspersoon.

Eenmanszaak – Alles over de eenmanszaak, van oprichting tot overdracht.

Personenvennootschappen – Algemeen artikel over de maatschap, de vof en de commanditaire vennootschap.

Maatschap – Artikel over de bijzonderheden van de maatschap, van oprichting tot conflict tot beëindiging.

Vennootschap onder firma (vof) – De vof, van oprichting en beëindiging tot geschillen en aansprakelijkheid.

Vereniging – Wat is een vereniging, hoe zit het met besluitvorming, lidmaatschap en ontbinding?

Vereniging van Eigenaren (VvE) – Beschrijving van de VvE, die verplicht is bij splitsing van een gebouw in appartementen.

Stichting – Over wat een stichting is, waar hij zoal voor gebruikt kan worden en waarvoor zeker niet.

Coöperatie – Wat is een coöperatie en kunt u ermee ondernemen?

Onderlinge Waarborgmaatschappij – Over de onderlinge waarborgmaatschappij en waar hij geschikt voor is.

Besloten vennootschap (bv) – Een uiteenzetting over de bv, verdeling van bevoegdheden en problemen/conflicten.

Naamloze vennootschap (nv) – Algemeen artikel over de nv, bevoegdheden en grote nv’s zoals de beurs-nv.

 

Structuur

De aandeelhoudersvergadering – Welke bevoegdheden heeft de aandeelhoudersvergadering in een vennootschap?

Het bestuur van een rechtspersoon – Wie benoemt het bestuur, wat mag het bestuur en hoe zit het met aansprakelijkheid?

Statutair directeur en titulair directeur – Wat is het verschil tussen de statutair en titulair directeur en waarom is dat van belang?

Directeur van BV ontslaan – Over het ontslaan van directeurs van een bv, zowel directeurs die bestuurder zijn als directeurs die dat niet zijn.

Ondernemingsraad – Wat mag een ondernemingsraad en welke andere raden zijn er nog denkbaar?

De structuurvennootschap met de raad van commissarissen – Algemeen artikel over de structuurvennootschap.

Stichting administratiekantoor – Wat is een STAK en waar wordt hij voor gebruikt?

Managementovereenkomst – De overeenkomst tussen de rechtspersoon en een bestuurder, directeur of manager die niet in loondienst is.

 

Statuten

Statuten – Welke rol nemen statuten in een onderneming in en welke rechten en plichten volgen eruit?

In strijd met statuten handelen – Over besluiten die in strijd zijn met de statuten van een rechtspersoon.

 

Vertegenwoordiging

Mogen werknemers overeenkomsten sluiten? – Mogen werknemers de onderneming vertegenwoordigen?

Wie mogen een bv vertegenwoordigen? – Alles over het vertegenwoordigen van een bv, inclusief uitzonderingen.

Wie mogen een vereniging vertegenwoordigen? Alles over het vertegenwoordigen van een vereniging, inclusief uitzonderingen.

De bv in oprichting (bv i.o.) – Over handelen voor een bv in oprichting en aansprakelijkheid daarvoor.

 

Bedrijfsovername

Verkopen bedrijf – Hoe gaat het verkopen van uw bedrijf in zijn werk en waar moet u specifiek op letten?

De fusie: mogelijkheden voor bedrijven – De drie manieren waarop bedrijven kunnen fuseren of overnames kunnen doen.

Splitsing onderneming – De manieren waarop een onderneming gesplitst kan worden en de werkwijze daarbij.

Werknemers bij overgang van onderneming – De rechten van werknemers bij overnames of fusies.

Bedrijfsovername en medewerkers – Alle mogelijkheden voor bedrijfsovername uitgesplitst naar de gevolgen voor medewerkers.

Conflict na bedrijfsovername – Welke conflicten kunnen ontstaan na een bedrijfsovername en wat zijn de mogelijke oplossingen?

 

Aandelen

Soorten aandelen en vergelijkbare stukken – Welke soorten aandelen en andere waardepapieren zijn er allemaal?

Preferente aandelen en prioriteitsaandelen – Wat zijn preferente aandelen en wat zijn prioriteitsaandelen?

De aandeelhoudersvergadering – Over de bevoegdheden van de aandeelhoudersvergadering in verschillende vennootschappen.

Aandeelhoudersovereenkomst – De overeenkomst die aandeelhouders met elkaar kunnen sluiten inzake hun aandelen.

Dividend BV uitkeren aan aandeelhouders – Wat zijn de regels rondom dividenduitkeringen bij een bv? Wat zijn de gevolgen van het niet naleven van deze regels?

 

Geschillen

Conflict tussen aandeelhouders – Wat zijn de mogelijkheden indien u in een conflict met andere aandeelhouders verzeild raakt?

Geschillenregeling (uitstoting, uittreding) en uitkoopregeling – Welke regelingen bestaan er in geval van conflicten?

Recht van enquête in een rechtspersoon – Alles over het recht van enquête voor het geval er wordt getwijfeld aan een juist beleid en juiste gang van zaken binnen een rechtspersoon.

Bestuurdersaansprakelijkheid – Wanneer kunnen bestuurders van een bv of nv toch aansprakelijk worden gehouden?

Decharge – Wat is decharge en wanneer wordt het gebruikt? Wanneer heeft decharge geen zin?

Besluiten binnen een onderneming terugdraaien – Welke besluiten zijn ongeldig of kunnen ongeldig gemaakt worden? Hoe werkt dat precies?

De vijandige overname – beschermingsconstructies – Hoe kan een vijandige overname worden tegengehouden?

 

Insolventie

Reorganisatie – Hoe wordt een reorganisatie vormgegeven en welke gevolgen heeft dat specifiek voor werknemers?

Doorstart – Wat is een doorstart, hoe kan hij tot stand komen en welke aandachtspunten zijn er zoal?

Surseance van betaling – Wat is surseance van betaling, wat zijn de voorwaarden en wat zijn de problemen ermee?

Faillissement – Algemeen artikel over het faillissement, de voorwaarden ervoor en de afwikkeling ervan.

Faillissement aangevraagd, wat nu? – Wat zijn uw opties als ondernemer om een dreigend faillissement af te wenden?

 

Handelsrecht (overeenkomsten, incasso, beslag, enzovoort)

Zie de categorieën civiel recht, overeenkomsten en procesrecht.

 

Oneerlijke handelspraktijken/reclame

Oneerlijke handelspraktijken – Wat zijn oneerlijke handelspraktijken en wat zijn de gevolgen ervan?

Misleidende reclame – Wanneer is reclame misleidend en hoe kan daartegen worden opgetreden?

Vergelijkende reclame – Wanneer is vergelijkende reclame toegestaan en wat is het gevolg van het negeren van die regels?

 

Intellectueel eigendom

Handelsnaam – Wat mag wel en niet qua handelsnaam en hoe zit het met registratie en inbreuk?

Waarop rust auteursrecht en waarop niet? – Over de werken waarop auteursrecht rust en de uitzonderingen daarop.

 

Administratie

Jaarrekening en de BV – Hoe zit het met het opmaken, vaststellen en deponeren van de jaarrekening in het geval van een bv?

Bewaarplicht administratie voor ondernemers – Hoe en hoelang moet een ondernemer zijn administratie bewaren? Wat zijn de gevolgen als hij zich daar niet aan houdt?

 

Overige

Handelsregister van de Kamer van Koophandel – Wat staat er in het Handelsregister en hoe kunt u dat gebruiken?

Corporate governance – Over corporate governance en over de juridische waarde ervan.

Bedrijfsgeheimen beschermen – Wat zijn bedrijfsgeheimen en hoe beschermt u ze? Wat te doen als iemand toch bedrijfsgeheimen lekt?

Reorganisatie – Wat mag een ondernemer als hij wil reorganiseren? Hoe zit het met (massa)ontslag?