Overeenkomsten

Overeenkomsten algemeen

Contract – Algemeen artikel over het contract/de overeenkomst en over de manier van totstandkoming.

Overeenkomst – Alles over de overeenkomst, van totstandkoming tot niet-nakoming tot ongeldigheid.

Handleiding: Zelf een overeenkomst opstellen – Wanneer u zelf aan de slag wilt gaan met overeenkomsten.

Een rechtsgeldige overeenkomst – Wanneer is een overeenkomst wél en wanneer niet rechtsgeldig gesloten?

De mondelinge overeenkomst – Is een mondelinge overeenkomst rechtsgeldig? Wat zijn de aandachtspunten?

In een overeenkomst afwijken van de wet – Afwijken van de wet mag in veel gevallen gewoon wél.

8 tips voor het opstellen van een overeenkomst – Algemene tips voor als u een overeenkomst opstelt.

6 veelgemaakte fouten bij het opstellen van een overeenkomst – Valkuilen om te voorkomen bij overeenkomsten.

9 manieren om van een (getekende) overeenkomst af te komen – Voor als u van een overeenkomst af wilt.

Precontractuele fase – Alles over aansprakelijkheid in de onderhandelingsfase voor het sluiten van de overeenkomst

 

Bijzondere overeenkomsten

Koopovereenkomst – De regels rondom de veelvoorkomende overeenkomst tot het kopen van een zaak.

Huurovereenkomst – Over de huurovereenkomst voor roerende en onroerende goederen.

Schenking – Over de schenkingsovereenkomst en de manieren om een schenking ongedaan te maken.

Overeenkomst van opdracht – Alles over de verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer.

Lastgeving -Een variant van de overeenkomst van opdracht: de (extra) regels rondom lastgeving.

Aannemingsovereenkomst – Over de overeenkomst met een aannemer, van verplichtingen tot ontbinding.

Verpanding bij pandjeshuis – Alles over de overeenkomst van pandbelening.

Bruikleen – Over wat bruikleen is en welke verplichtingen er voor de lener en uitlener zijn.

Leningsovereenkomst – Over de leningsovereenkomst (verbruikleen) en wat er gedaan kan worden bij het niet terugbetalen van de lening.

Borgstelling – Over de overeenkomst van borgtocht/borgstelling en wat de gevolgen ervan zijn voor alle partijen.

Vaststellingsovereenkomst – Over de vaststellingsovereenkomst, over de inhoud, gevolgen en vernietiging ervan.

Samenwerkingsovereenkomst – Alles over de samenwerkingsovereenkomst, van inhoud tot beëindiging.

Schuldbekentenis – Geen overeenkomst, maar een eenzijdige erkenning van schuld. Welke specifieke regels gelden voor de schuldbekentenis?

Geheimhoudingsverklaring – Wat is een geheimhoudingsverklaring, wat hoort erin te staan en wat zijn de specifieke aandachtspunten?

Non-disclosure agreement (NDA) – Wat is een non-disclosure agreement, wanneer wordt hij gebruikt en wat te doen als er conflicten ontstaan?

Aandeelhoudersovereenkomst – Wat is een aandeelhoudersovereenkomst, wat staat erin en wat zijn de gevolgen van wanprestatie?

Managementovereenkomst – Over de overeenkomst tussen rechtspersoon en bestuurder, directeur of manager, wanneer ze geen arbeidsovereenkomst hebben.

Distributieovereenkomst – Alles over de overeenkomst tussen leverancier en distributeur met betrekking tot het distribueren van producten.

Franchiseovereenkomst – De overeenkomst tussen franchisegever en franchisenemer: wat staat erin, welke wettelijke regels zijn van toepassing en hoe te handelen bij conflicten?

 

Uitleg overeenkomsten

Uitleg overeenkomst – Hoe wordt een overeenkomst uitgelegd wanneer er onduidelijke bepalingen in zijn opgenomen?

Inspanningsverplichting of resultaatsverplichting? – Over wat verplichtingen die uit de overeenkomst volgen omvatten.

Redelijkheid en billijkheid – Alles over deze algemene norm uit het vermogensrecht.

 

Bedingen in de overeenkomst

Exoneratiebeding (aansprakelijkheid uitsluiten) – Wanneer kan aansprakelijkheid worden uitgesloten en wanneer niet?

Eigendomsvoorbehoud – Over de werking van eigendomsvoorbehoud.

Contractuele boete – Alles over het boetebeding in een overeenkomst, van voorwaarden tot ongeldigheid.

Kettingbeding – Wat is een kettingbeding? Hoe wordt het opgesteld? Wat als er conflicten ontstaan?

Ontbindende voorwaarden – Over wat een ontbindende voorwaarde is, wanneer het kan worden ingeroepen en wat het gevolg daarvan is.

Opschortende voorwaarden – Wat is een opschortende voorwaarde, wat is het gevolg van het inroepen ervan en hoe zit het met conflicten?

Verschil ontbindende voorwaarde en opschortende voorwaarde – Over de verschillen tussen deze twee soorten voorwaardelijke verbintenissen.

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Wanneer zijn algemene voorwaarden niet geldig? Wat kunt u daartegen doen?

Welke algemene voorwaarden zijn niet toegestaan? – Over welke algemene voorwaarden niet toegestaan zijn bij grote ondernemingen, MKB en particulieren.

Algemene voorwaarden: de zwarte lijst – Beschrijving van alle bedingen die op de zwarte lijst staan en een uitleg over wat dat inhoudt.

Algemene voorwaarden: de grijze lijst – Beschrijving van alle bedingen die op de grijze lijst staan en een uitleg over wat dat inhoudt.

Algemene voorwaarden: de blauwe lijst – Beschrijving van alle bedingen die op de blauwe lijst staan en een uitleg over wat dat inhoudt.

Tegenstrijdige algemene voorwaarden – Welke algemene voorwaarden zijn geldig als er meerdere algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard?

5 tips bij het opstellen van algemene voorwaarden  – 5 simpele en doeltreffende aandachtspunten ter controle.

 

Consumentenrecht

Opzeggen abonnement – Wat is een abonnement juridisch gezien? Hoe komt u ervan af?

Koop op afstand – Wat is de Wet Koop op Afstand en wat houdt dat voor u als consument in?

Rechten bij consumentenkoop – Welke rechten heeft de consument bij een consumentenkoop?

Reflexwerking: als bedrijf aanspraak maken op consumentenrecht – Wanneer heeft een bedrijf consumentenrechten?

 

Huurovereenkomst

Huurovereenkomst – Over de algemene rechten en plichten van huurder en verhuurder.

Huurverhoging bij een woonhuis – Wanneer kan een verhuurder de huur verhogen? Hoeveel mag dat zijn?

Huurovereenkomst beëindigen – Over het beëindigen van een huurovereenkomst en de specifieke regels voor woningen, winkels, horeca en kantoorruimte.

Huurder betaalt niet – Wat kunt u doen als een huurder niet betaalt? Van nakoming, tot schadevergoeding, tot ontbinding.

Uithuiszetting woonhuis – In welke situatie mag uw verhuurder u op straat zetten? Wat kunt u daaraan doen?

 

Overeenkomst van opdracht

Overeenkomst van opdracht – Alles over de verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer.

Ontbinden van een overeenkomst van opdracht – Hoe en wanneer is ontbinding van een overeenkomst van opdracht mogelijk?

Opzeggen van een overeenkomst van opdracht – Wanneer en onder welke voorwaarden kan een overeenkomst van opdracht worden opgezegd?

Bemiddelingsovereenkomst – Over een speciale vorm van de overeenkomst van opdracht: de bemiddelingsovereenkomst.

Agentuurovereenkomst – Over een speciale vorm van de overeenkomst van opdracht: de agentuurovereenkomst.

 

Niet nakoming

Contractbreuk – Wat is contractbreuk? Wat zijn de mogelijkheden en uitzonderingen daarop?

Wanprestatie, wat zijn de mogelijkheden? – Wat kunt u doen wanneer uw wederpartij wanprestatie pleegt?

Ingebrekestelling – Over wanneer u een ingebrekestelling moet verzenden (en wanneer niet) en hoe dat in zijn werk gaat.

Verzuim – Wanneer is een schuldenaar in verzuim? Welke gevolgen heeft dat?

Schuldeisersverzuim – Wat is schuldeisersverzuim? Wat is het verschil met verzuim? Wat is het gevolg van schuldeisersverzuim?

Overmacht – Wanneer is er sprake van overmacht bij wanprestatie? Wat houdt dat in en wat kunt u ermee?

Onvoorziene omstandigheden – Wat zijn onvoorziene omstandigheden en hoe beïnvloeden zij verplichtingen?

Opschorting bij niet-nakoming – Wanneer mag u uw verplichtingen opschorten/uitstellen?

Retentierecht – Wat is het retentierecht en wanneer kan dat een schuldenaar van pas komen?

Schadevergoeding bij het niet nakomen van een overeenkomst – Heeft u recht op schadevergoeding bij wanprestatie?

(Koop)overeenkomst ontbinden – Over de regels voor het ontbinden van een overeenkomsten.

5 (juridische) manieren om wanprestatie aan te pakken – Hoe pakt u wanprestatie het best aan?

Wanbetalers – Wat kunt u als ondernemer doen tegen wanbetalers? De opties op een rijtje.

Betalingsregeling met klant – De betalingsregeling, de alternatieven en de manier om met het niet nakomen ervan om te gaan.

Recht van reclame – Hoe u als eigenaar wel geleverde, maar niet betaalde goederen kunt terugeisen.

Lening wordt niet terugbetaald – Wat u kunt doen bij wanprestatie met betrekking tot het terugbetalen van een lening.

 

Ongeldige overeenkomsten

Een overeenkomst die nietig is – Wanneer is een overeenkomst automatisch ongeldig (nietig)?

Een overeenkomst die vernietigbaar is – In welke gevallen kunt u een overeenkomst vernietigen?

Bedreiging (wilsgebrek) – Hoe bedreiging bij het aangaan van een overeenkomst kan leiden tot het einde ervan.

Bedrog (wilsgebrek) – Wat zijn de juridisch consequenties van bedrog bij de totstandkoming van de overeenkomst?

Dwaling – Wat is dwaling? Wanneer levert dwaling een vernietigbare overeenkomst op? Ook over oneigenlijke dwaling.

Misbruik van omstandigheden – Wanneer is er sprake van misbruik van omstandigheden? Wat houdt dat in?

Pauliana – Alles over de (actio) pauliana, van het inroepen ervan, tot het gevolg en de bewijslastverdeling.

 

Beëindiging overeenkomst

Contract opzeggen – Wanneer kunt u een contract opzeggen en welke specifieke regels gelden daarvoor?

Zzp’er ontslaan – Hoe ontslaat u een zzp’er specifiek in uw geval en welke verschillende mogelijkheden heeft u?

 

Overige

Finale kwijting – Alles over finale kwijting, van hoe het werkt, tot de vraag of finale kwijting altijd geldig is.

Conflict met klant – Wat kunt u het best doen als u een conflict met een klant heeft? Hoe voorkomt u dat soort conflicten?