Civiel recht

Verbintenissen

Verbintenis – Wat is een verbintenis, hoe komt hij tot stand en wat kan er gedaan worden bij het niet nakomen ervan?

Natuurlijke verbintenis – Wat is een natuurlijke verbintenis, hoe komt deze tot stand en waarom is dat belangrijk?

Overeenkomst – Ook een overeenkomst is een verbintenis. Hier beschrijven we de overeenkomst in zijn algemeen.

Onverschuldigde betaling – Wat is onverschuldigde betaling en wat houdt dat juridisch gezien in?

Ongerechtvaardigde verrijking – Wanneer is er sprake van ongerechtvaardigde verrijking?

Zaakwaarneming – Wat is zaakwaarneming? Wat zijn de gevolgen daarvan?

Onrechtmatige daad – Wanneer is er sprake van een onrechtmatige daad? Hoe zit het met schadevergoeding?

 

Vertegenwoordiging

Volmacht – Hoe wordt een volmacht gegeven en wat zijn de juridische gevolgen daarvan?

Mogen werknemers overeenkomsten sluiten? – Over de bevoegdheden van werknemers in een onderneming.

 

Verrekening

Verrekening – Wanneer kunnen vorderingen verrekend worden?

Verrekening van betwiste vordering – Wanneer kan een betwiste vordering worden verrekend en wanneer is dat onmogelijk?

 

Onrechtmatige daad

Onrechtmatige daad – Algemeen artikel over de onrechtmatige daad en de verplichting tot schadevergoeding.

Schadevergoeding – Over welke schade er bij een onrechtmatige daad kan worden gevorderd.

Causaal verband – Over wat causaal verband is en in welke gevallen dat juridisch gezien van belang is.

 

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid – Wanneer wordt er van aansprakelijkheid gesproken? Op welke manieren kan iemand aansprakelijk zijn?

Hoofdelijk aansprakelijk – Wat is hoofdelijke aansprakelijkheid en wanneer is daar sprake van?

Aansprakelijkheid voor kinderen – Hoe kan iemand voor zijn kinderen aansprakelijk zijn en wanneer zijn kinderen zelf aansprakelijk?

Aansprakelijkheid voor werknemers – Wanneer is een werkgever aansprakelijk voor zijn werknemers en wanneer niet?

Aansprakelijkheid voor dieren – Wanneer is een bezitter aansprakelijk voor schade die zijn dier aanricht?

Aansprakelijkheid voor producten – Over de aansprakelijkheid van een producent voor gebrekkige producten.

Aansprakelijkheid voor gevaarlijke situaties – Wanneer is iemand aansprakelijk is voor een gevaarlijke situatie en eventuele ongevallen die daardoor ontstaan?

Onrechtmatige daad – Alles over het vorderen van schadevergoeding op basis van onrechtmatige daad.

 

Schadevergoeding

Schade verhalen – Wanneer kunt u bij schade uw schade verhalen op iemand anders? In welke gevallen kan dat? Wat als de veroorzaker niet meewerkt?

Schadevergoeding – Hoe kan schadevergoeding worden gevorderd, wanneer kan dat en wat valt er onder schade?

Schadevergoeding bij het niet nakomen van een overeenkomst – Alles over niet-nakoming en schadevergoeding.

Reputatieschade – Wat is reputatieschade, wanneer komt reputatieschade in aanmerking voor schadevergoeding en hoe hoog moet die schadevergoeding zijn?

Smartengeld – Wanneer is er recht op smartengeld, de schadevergoeding voor niet-vermogensschade?

 

Overeenkomsten

Overeenkomst – Een algemene en uitgebreide uitleg over de overeenkomst.

Meer specifieke artikelen zijn te vinden onder Overeenkomsten.

 

Zakelijke rechten en beperkte rechten

Eigendom – Wat het recht van eigendom op een roerende of onroerende zaak precies inhoudt.

Gedeelde goederen – Over goederen met meerdere eigenaren en de conflicten die daaruit vaak ontstaan.

Appartementsrecht – Over de splitsing van een pand in appartementen, het appartementsrecht en de vereniging van eigenaren.

Hypotheekrecht – Hoe werkt het recht van hypotheek juridisch gezien?

Pandrecht – Wat is een pandrecht en in welke vormen kan het voorkomen? Wat zijn de voor- en nadelen?

Vruchtgebruik – Wanneer is er sprake van vruchtgebruik en wat houdt dat in?

Erfpacht – Over hoe erfpacht wordt gevestigd en hoe het wordt gebruikt.

Erfdienstbaarheid – Wanneer kunt u aanspraak maken op erfdienstbaarheid? Hoe komt het tot stand?

Opstal – Over het recht van opstal en de juridische gevolgen ervan.

 

Burenrecht

Bomen, struiken en hagen – Wat mag er wel, en wat mag er niet qua beplanting?

(Regen)water – Hoe zit het met de loop van water over uw erf? Hoe zit het met regenwater?

Gebouwen en bouwwerken – Alles over muurtjes, ramen, onderhoud, daken, balkons en de buren.

Vereniging van Eigenaren (VvE) – Beschrijving van de gang van zaken bij een vereniging van eigenaren bij gedeelde gebouwen.

 

Insolventie

Schuldsanering (WSNP) – Wanneer kan iemand in de schuldsanering terechtkomen en wat zijn zijn rechten en plichten?

Surseance van betaling – Wat is de surseance van betaling en wat is de praktische waarde ervan?

Faillissement – Wat is het faillissement? Wat zijn de voorwaarden? Hoe wordt het afgewikkeld?

Persoonlijk faillissement – Wat is het persoonlijk faillissement? Hoe wordt het voorkomen?

Faillissement aangevraagd, wat nu? – Is uw faillissement aangevraagd? Dit kunt u doen ter voorkoming ervan!

 

Verjaring en rechtsverwerking

Verjaring in civiele en in strafzaken – Een overzicht van verjaringstermijnen.

Verjaring vordering – Over het verjaren van een civiele vordering en stuiting daarvan.

Rechtsverwerking – Over wat rechtsverwerking is, wanneer er sprake van is en het verschil met verjaring.

Te laat met reageren: verjaring, klachtplicht en rechtsverwerking – Alles over te laat reageren in de juridische wereld.

 

Rechtsgeldigheid nieuwe technologie

Is e-mail rechtsgeldig? – Over de rechtsgeldigheid en de bewijskracht van e-mails.

Is WhatsApp rechtsgeldig? – Over wanneer u wél en wanneer beter geen WhatsApp kunt gebruiken en het verschil in bewijskracht met de e-mail.

 

Internationaal recht

Toepasselijk recht internationale overeenkomsten – Welk recht en welke rechter zijn van toepassing?

 

Algemene beginselen

Redelijkheid en billijkheid – Wanneer en op welke wijzen kan de redelijkheid en billijkheid ingeroepen worden?

Misbruik van recht – Wat misbruik van recht is en wanneer er sprake van kan zijn.

Te goeder trouw – Over wanneer iemand te goeder trouw is, wat het betekent en wanneer dat van belang is.

 

Overige civiel

Burgerlijk Wetboek – Over de bron waar het civiele recht in is vastgelegd.

De privédetective – Wat doet een privédetective en wat mag hij allemaal wel/niet?

Cessie – Alles over het overnemen van vorderingen en de daarbij behorende verplichtingen.

Teruggedraaide kilometerstand – Wat kunt u doen bij misleiding/bedrog bij een gekochte auto?

Terugvorderen geleend geld – Hoe vordert u geleend geld terug en wat als iemand het lenen ontkent?