dagvaarding

De dagvaarding

Kennis Artikelen Civiel recht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Veel particulieren komen er nooit mee in aanraking: de dagvaarding. Als u echter ooit wél een dagvaarding krijgt en u bent geen jurist, dan heeft u er waarschijnlijk nog nooit van gehoord of heeft u geen idee wat die dagvaarding inhoudt. Daarom wordt hier uitgelegd waarom u een dagvaarding krijgt, wat dat inhoudt en wat u ermee moet doen.

De dagvaarding in zijn algemeen

Een dagvaarding wordt meestal uitgereikt door de gerechtsdeurwaarder, maar kan in bepaalde gevallen ook worden uitgereikt door een postbode. Als de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding uitreikt kan hij daarbij aanwijzingen geven en zal hij vertellen wat de inhoud van de dagvaarding betekent. Is de betreffende persoon niet thuis, dan zal de deurwaarder proberen om de dagvaarding uit te reiken aan een huisgenoot of iemand anders die op het adres aanwezig is. Ook kan hij de dagvaarding in een gesloten envelop achterlaten.

In de dagvaarding staat altijd, of het nu een civiele of een strafrechtelijke zaak betreft, een tijd en datum om te verschijnen ter terechtzitting.

De dagvaarding in het strafrecht

De dagvaarding in het strafrecht is ‘simpeler’ dan die in het civiele recht. In een strafrechtelijke dagvaarding heeft het Openbaar Ministerie geschreven welke strafbare feiten zij ten laste legt aan de verdachte. Bewijsmiddelen worden niet bij de dagvaarding gevoegd in het strafrecht. Daarvoor moet de verdachte (of zijn advocaat) een verzoek indienen bij het OM. Het OM stuurt dan haar dossier op. Dat bestaat uit zaken als getuigenverklaringen, foto’s, verklaringen van agenten, uitwerkingen van het verhoor van verdachte, et cetera.

De dagvaarding in het civiele recht

De dagvaarding in het civiele recht is uitgebreider. Daarin staan gegevens over de deurwaarder en over degene die de dagvaarding in ontvangst heeft genomen. Voor die zaken wordt door de opsteller van de dagvaarding (vaak een jurist) ruimte gelaten in de dagvaarding, zodat de deurwaarder daar zijn naamstempel kan zetten en kan opschrijven wie de dagvaarding in ontvangst heeft genomen.

De inhoud van een dagvaarding moet tevens voldoen aan een hele rits voorwaarden (zie Artikel 111 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Behalve de tijd en datum om te verschijnen ter terechtzitting, wordt daarin bijvoorbeeld ook de bevoegde rechtbank aangewezen. Het belangrijkste verschil is dat behalve de eisen, ook de argumenten en bewijsmiddelen al direct worden bijgevoegd. Dat stuk beslaat dan meestal ook het grootste gedeelte van de dagvaarding.

Tussen het dagvaarden van een gedaagde en de behandeling ter terechtzitting moet (gewoonlijk) minstens een week zitten. Door de rechter kan die tijd worden verkort.

Fouten maken in de dagvaarding of het niet opnemen van een van bovenstaande zaken betekent dat de dagvaarding niet geldig is, juridisch gezegd: ‘nietig‘.

Opbouw

Een dagvaarding in een civiele zaak is vrijwel altijd op eenzelfde manier opgebouwd.

Eerst procedurele zaken als het benoemen van de gedaagde en de eiser (‘gedaagde is Marietje, eiser is Pietje’), het aangeven van de bevoegde rechtbank (‘Kantonrechter Zaandam is bevoegd’) en de open ruimtes voor de deurwaarder om te betekenen.

Daarna geeft de dagvaarding de gronden weer. Meestal wordt er begonnen met een feitelijke inleiding van wat er is gebeurd (‘Pietje heeft een overeenkomst met Marietje, toen en toen gesloten’), dan komt het probleem (‘Marietje heeft niet betaald’), dan wordt soms de juridische grondslag van de vordering beschreven (‘Dit is dus wanprestatie’).

Vervolgens wordt het verwachte verweer weergegeven (‘Marietje zegt dat ik nooit het product heb geleverd en ze daarom niet betaalt’) en de reactie daarop (‘Ik heb het product wel geleverd, zie de ontvangstbevestiging’). Dan komt het bewijsaanbod (‘Ik kan mijn stellingen bewijzen met de bijlagen en met eventuele getuigen als de rechter dat zou willen’).

Ten slotte vermeldt de dagvaarding de eis (‘Vanwege het voorgaande eis ik alsnog betaling van de 150 euro’).

Dagvaarding weggooien?

De ervaring leert dat er mensen zijn die een dagvaarding simpelweg negeren of die de dagvaarding weggooien. Het behoeft geen lang betoog waarom dat geen goed idee is.

In het strafrecht kan een verdachte bij het niet aanwezig zijn op de zitting door hem of zijn advocaat bij verstek veroordeeld worden. Dat houdt niet in dat de verdachte de geëiste straf krijgt, het houdt enkel in dat hij is overgeleverd aan de genade van de rechter en zijn eigen verhaal of argumenten niet naar voren kan brengen. Is de verdachte het daarna niet eens met het vonnis, dan moet hij in hoger beroep.

In het civiele recht wordt ook verstek verleend tegen de gedaagde partij als die de dagvaarding negeert en niet in het geding verschijnt. Als de rechter de vordering niet ongegrond of onrechtmatig voorkomt zal hij deze toewijzen. Meestal zal dat het geval zijn, waardoor de partij die niet in het geding verschijnt de zaak dus ‘verliest’.

Als dat gebeurt kunt u nog in ‘verzet’, waardoor de procedure alsnog op de normale manier begint te lopen, maar dat geeft weer andere problemen. Door een goede jurist wordt in de dagvaarding namelijk altijd gevraagd om ‘uitvoerbaarheid bij voorraad’. In dit geval houdt dat in dat het verzet niet ervoor zorgt dat het vonnis gestopt wordt, de tegenpartij kan gewoon het vonnis ten uitvoer leggen. Iets dergelijks kan makkelijk een ellendige situatie veroorzaken, aangezien u daarna nog maar moet zien dat u bijvoorbeeld uw geld terug gaat krijgen, hetwelk een probleem kan zijn wanneer de tegenpartij het in de tussentijd heeft opgemaakt.

Kortom: een dagvaarding verscheuren lost uw probleem niet op. Het is enkel uitstel van executie.

Heeft u een advocaat nodig?

Heeft u een advocaat nodig wanneer u een dagvaarding krijgt? Dat staat in de dagvaarding. Heel vaak zal het niet verplicht zijn dat u een advocaat neemt en kunt u uzelf verweren of verdedigen. Die mogelijkheid is er bij de kantonrechter, bij onder meer civiele zaken met een belang onder de 25.000 euro.

In de zaken waarin u uzelf mag verdedigen, is een goede jurist zijn geld echter wel waard. Hij ziet wat er mis is met de dagvaarding, hij ziet waar de tegenpartij een zwakke plek heeft én hij weet hoe de juridische gang van zaken is tijdens, maar ook voorafgaand aan de zitting. Daarnaast kan hij zonder de vaak bijkomende emoties procederen, waardoor de argumenten die moeten worden aangedragen goed uit de verf komen.

Maar is dat niet heel duur? Indien u kiest voor een goede en deskundige jurist, zijn de kosten meestal relatief laag (zeker in vergelijking met een advocaat), terwijl de kwaliteit toch gewaarborgd is. Daarnaast moet worden bedacht, dat een jurist weliswaar wat kost, maar dat een veroordeling vaak veel en veel duurder is dan een jurist. In een dergelijk geval moet u namelijk het bedrag betalen dat wordt toegewezen én meestal de proceskosten en de kosten van de jurist van de wederpartij.

De dagvaarding – Conclusie

Krijgt u een dagvaarding, laat hem dan niet liggen. De dagvaarding versnipperen of ‘vergeten’ heeft geen zin, want de rechtszaak gaat gewoon door, alleen zonder uw inbreng.

Overweeg altijd om een jurist in de arm te nemen, daarmee kunt u de beste verdediging opzetten. Dat kost nu even wat geld, maar het inschakelen van een jurist betaalt zich uiteindelijk altijd terug.

Besluit u om een jurist in te schakelen? Neem dan zo snel als mogelijk contact met hem op. In het algemeen is het zo dat hoe eerder u dit doet, hoe groter de kansen op een gunstige uitkomst van uw zaak zijn.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.