gedeelde goederen

Gedeelde goederen

Kennis Artikelen Civiel recht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Over het algemeen zijn goederen van één persoon en worden ze niet gedeeld. Als er al sprake van delen is, is dat vaak omdat een goed uitgeleend wordt. In dit artikel bekijken we echter goederen met meerdere eigenaren: gedeelde goederen.

We bekijken wat de wettelijke regels voor gedeelde goederen zijn, hoe het zit met verkoop, beslaglegging en verdeling en hoe conflictsituaties tussen de verschillende eigenaren van gedeelde goederen worden opgelost.

Gedeelde goederen

Het delen van goederen noemt de wet ‘gemeenschap’, de verschillende eigenaren worden ook wel ‘deelgenoten’ genoemd (hierna voor de duidelijkheid ‘eigenaren’). Bij gedeelde goederen zal het vaak over één goed gaan, maar het kan ook over meerdere goederen tegelijk gaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een nalatenschap.

Als er niets specifieks is afgesproken over deze gemeenschap (of als niets uit de relatie tussen de eigenaren voortvloeit), zijn alle eigenaren voor hetzelfde deel eigenaar en rechthebbende. De verschillende eigenaren van gedeelde goederen kunnen door middel van een overeenkomst afspraken maken over het gebruik en het beheer van de goederen.

Gedeeld goed verkopen

Het aandeel in een gedeeld goed kan verkocht worden zonder dat de andere eigenaren daar bezwaar tegen kunnen maken, tenzij er uit hun rechtsverhouding iets anders voortvloeit. Tevens is het mogelijk om beperkte rechten te vestigen op een gedeelte van een gedeeld goed (denk aan het vestigen van een recht van hypotheek).

Ook eventuele schuldeisers kunnen executoriaal beslag leggen op een aandeel in een goed. Het recht op dat gedeelte van het goed kan daarna worden verkocht, waarna de verkoopopbrengst ten goede komt aan de beslaglegger.

Verdelen van gedeelde goederen

Iedere eigenaar in een gedeeld goed heeft in beginsel het recht om verdeling van het goed te vorderen. In eerste instantie zullen de verschillende eigenaren met elkaar daarover in gesprek moeten gaan en moeten proberen om deze verdeling vorm te geven. Gaat het om één goed, dan zal vaak toebedeling van dat goed aan één eigenaar plaatsvinden, die de rest dan in geld compenseert.

Lukt dat niet, dan kan de rechter worden gevraagd om de knoop door te hakken. Hij heeft drie mogelijkheden:

  1. Het goed delen in zoveel stukken als er eigenaren zijn (indien dat kan).
  2. Een of meer eigenaren overbedelen, waarbij ze de rest een vergoeding moeten betalen (al dan niet in termijnen).
  3. Verkoop en verdeling van de opbrengst.

Conflicten bij gedeelde goederen

Wanneer er sprake is van gedeelde goederen, is er vaak ook sprake van conflicten. Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

  • Meerdere eigenaren willen het goed op hetzelfde moment gebruiken.
  • Er ontstaat discussie is over hoe het onderhoud van het goed moet plaatsvinden.
  • De ene eigenaar wil de goederen verdelen, de ander wil ze behouden.

In gevallen waarbij er discussie is over het genot, het beheer of het gebruik van de gedeelde goederen kan de kantonrechter uitkomst bieden wanneer er geen oplossing in onderling overleg kan worden gevonden. Dat zal voornamelijk voorkomen indien er geen afspraken zijn gemaakt. Is er discussie over de verdeling van de goederen, dan is in de vorige paragraaf reeds uitgelegd dat ook dan de rechter uitsluitsel kan geven.

De kantonrechter kan ook wegens onvoorziene omstandigheden een reeds gemaakte overeenkomst met betrekking tot het beheer, het gebruik, de beschikking en het genot van de gedeelde goederen openbreken.

Indien er een conflict ontstaat rondom de verdeling van gedeelde goederen, is het verstandig om een jurist te raadplegen.

Gedeelde goederen – Conclusie

Een gedeeld goed (een goed in gemeenschap) levert een aantal juridische vraagstukken op met betrekking tot beheer, verkoop, verdeling en gebruik ervan. Ontstaan er problemen met het onderling regelen hiervan, dan is vrijwel altijd een gang naar de rechter mogelijk.

Rondom gedeelde goederen ontstaan regelmatig conflicten. Zit u ook in een (dreigende) conflictsituatie, dan is het verstandig om een jurist te raadplegen. Na het bepalen van de juridische positie kan er vaak in onderling overleg een oplossing worden gevonden.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.