Juridisch Woordenboek – H

Kennis Artikelen Woordenboek

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Handelingsbekwaam

Bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen zonder dat daar toestemming voor nodig is. Elke meerderjarige is in beginsel handelingsbekwaam.

Handelingsonbekwaam

Iedereen die niet handelingsbekwaam is, is handelingsonbekwaam en kan dus zelfstandig geen rechtshandelingen verrichten. Het gaat dan onder andere in beginsel om minderjarigen en onder curatele gestelden.

Handelsregister

Het register van de Kamer van Koophandel waarin elke organisatie geregistreerd moet zijn. Meer informatie hierover kan worden gevonden in het artikel over het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Hardheidsclausule

Mogelijkheid om (gunstig) af te wijken van het bepaalde in een wet of verordening. Wanneer een belanghebbende onevenredig zwaar wordt getroffen door bepaalde regels, kan hiermee een uitzondering worden gemaakt.

Hoge Raad

Het hoogste rechtscollege in Nederland. Wanneer er in ‘hoger beroep’ (officieel cassatie genoemd) wordt gegaan nadat de zaak bij een Gerechtshof is behandeld, wordt de zaak door de Hoge Raad behandeld.

Hoger beroep

Het voorleggen van een zaak aan een hogere rechter door een procespartij wanneer deze het niet eens is met de beslissing van een lagere rechter. Meer informatie hierover is te vinden in het artikel over hoger beroep.

Hoofdelijk aansprakelijk

Wanneer er meer schuldenaren zijn, kunnen deze hoofdelijk aansprakelijk zijn. Ze zijn dan elk persoonlijk voor de gehele schuld aansprakelijk, niet slechts voor een gedeelte ervan. Uiteraard kan reeds afgeloste schuld niet dubbel verhaald worden door het op meerdere personen apart te verhalen.

Huishoudelijk reglement

De schriftelijk vastgelegde dagelijkse gang van zaken in een organisatie. Er wordt verwacht dat men zich aan het huishoudelijk reglement houdt.

Huurkoop

Koop op afbetaling, waar de eigendom van het product pas overgaat na het betalen van de laatste termijn.

Huwelijkse voorwaarden

Afspraken die gemaakt zijn bij het aangaan van het huwelijk of daarna over onder meer het scheiden van vermogen. Er zijn meerdere soorten huwelijkse voorwaarden mogelijk, van strikte scheidingen tot het scheiden van slechts één of enkele zaken. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over huwelijkse voorwaarden.

Hypotheek / Hypotheekrecht

Manier om onderpand te verkrijgen op een onroerende zaak wanneer een lening niet wordt terugbetaald. Het hypotheekrecht is dus een zogenaamd ‘zekerheidsrecht’. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over het hypotheekrecht.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.