reclamerecht

Recht van reclame

Kennis Artikelen Civiel recht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Indien u goederen verkoopt, of dat nu als particulier of als ondernemer is, kan het voorkomen dat de koopprijs niet betaald wordt. In dat geval blijft u dus zonder goederen én zonder geld achter. Het recht van reclame kan u daarin helpen.

In dit artikel wordt besproken wat het recht van reclame is, hoe het werkt, wat het verschil is met eigendomsvoorbehoud en wat de waarde van het recht van reclame in het faillissement is.

Recht van reclame

Het recht van reclame, ook wel ‘reclamerecht’ genoemd, heeft niets te maken met reclame in de zin van ‘boodschappen van commerciële aard’, zoals u ze op tv of in tijdschriften ziet. Het heeft te maken met een bevoegdheid om niet betaalde roerende niet-registergoederen terug te vorderen.

Het recht van reclame werkt dus onder meer niet voor onroerende zaken als huizen.

Voorwaarden en werking recht van reclame

Het recht van reclame kan worden ingeroepen voor roerende zaken die niet-registergoed zijn én daarbij moet de koopprijs niet zijn betaald.

Tevens is van belang dat er is voldaan aan de voorwaarden voor ontbinding. Dat houdt dus in dat er een tekortkoming in de nakoming moet zijn (het niet betalen van de koopprijs) én dat de schuldenaar in verzuim moet zijn (eventueel door een ingebrekestelling) wanneer directe nakoming nog mogelijk is. Meer informatie daarover is te vinden in het artikel over ontbinding.

Gevolg inroepen recht van reclame

Het gevolg van het inroepen van het recht van reclame is dat de koopovereenkomst wordt ontbonden. Anders dan bij de normale ontbinding, gaat bij het inroepen van het recht van reclame ook de eigendom weer terug naar de verkoper.

Dat houdt in dat de verkoper weer eigenaar van het goed is én het goed ook als eigenaar kan terugvorderen.

Vervallen reclamerecht

Het recht van reclame kan niet altijd worden uitgeoefend. Het vervalt door een aantal gebeurtenissen:

  • Voldoening van de vordering van de verkoper;
  • Verandering van de staat van het goed (bijvoorbeeld door verwerking van geleverd meel in een brood);
  • Overdracht (géén schenking!) van het goed aan een derde, die geen rekening hoefde te houden met uitoefening van het reclamerecht;
  • Cessie (overdracht) van de vordering van de verkoper;
  • Verloop van zes weken na het opeisbaar worden van de vordering;
  • Verloop van zestig dagen na opslag van de zaak onder de koper.

Hoewel het reclamerecht vaak goed van pas kan komen voor een verkoper, relativeert het bovenstaande het belang van het recht van reclame natuurlijk aanzienlijk.

Reclamerecht in faillissement

Het reclamerecht is ook zéér van belang in het faillissement. Normaal gesproken vallen alle reeds geleverde goederen in de failliete boedel. De verkoper, met zijn vordering tot betaling van de koopprijs, is dan een zogenaamde ‘concurrente crediteur’. Dat houdt feitelijk gezien in, dat hij waarschijnlijk niet, dan wel heel weinig, van zijn vordering terug zal zien.

Met het inroepen van het recht van reclame, heeft de verkoper echter weer het eigendom van de goederen teruggekregen. Als eigenaar kan hij ze dan uit de failliete boedel opeisen, waardoor hij niet zijn vordering hoeft in te dienen en achteraan in de rij hoeft aan te sluiten, maar gewoon de goederen terug kan krijgen.

Daarbij zij opgemerkt, dat degene die het recht van reclame inroept, de curator een redelijke termijn moet geven om de koopprijs te betalen of zekerheid te stellen voor deze betaling.

Linksom of rechtsom, krijgt degene met een recht van reclame (dat nog niet is vervallen uiteraard!) óf zijn geld, óf zijn goederen terug. Een betere positie is in het faillissement vrijwel niet denkbaar.

Vergelijking eigendomsvoorbehoud en recht van reclame

Het verschil tussen eigendomsvoorbehoud en het recht van reclame zit hem in een aantal zaken.

Allereerst moet eigendomsvoorbehoud worden bedongen in de overeenkomst of, zoals vaak gebeurt, in de algemene voorwaarden. Wordt vergeten het eigendomsvoorbehoud op te nemen of worden bijvoorbeeld de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld, dan geldt het eigendomsvoorbehoud niet.

Het recht van reclame daarentegen, ontstaat automatisch doordat er een levering op krediet is gebeurd. Het nadeel van het recht van reclame is natuurlijk wel dat het op een flink aantal manieren teniet kan gaan, waardoor het niet meer uit te oefenen is.

De overeenkomst tussen eigendomsvoorbehoud en het recht van reclame is dat bij beiden sprake is van een positie waarin de verkoper niet uit hoofde van een verbintenis, maar als eigenaar zijn goederen kan terugvorderen.

Reclamerecht – Conclusie

Het recht van reclame kan u als leverancier van goederen goed helpen wanneer u geen eigendomsvoorbehoud heeft opgenomen in uw overeenkomsten of algemene voorwaarden. U kunt daardoor bij wanbetaling onder bepaalde voorwaarden de goederen weer opeisen als eigenaar ervan.

Wanneer er problemen of conflicten rondom het reclamerecht of rondom een zakelijke transactie ontstaan, is het altijd aan te bevelen om deze voor te leggen aan een jurist.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.