schuldeisersverzuim

Schuldeisersverzuim

Kennis Artikelen Civiel recht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

In sommige situaties kan het voorkomen dat de schuldeneiser probeert te verhinderen dat de schuldenaar zijn verplichtingen nakomt. Daardoor zou de schuldeiser -zonder de regeling rondom schuldeisersverzuim althans- de mogelijkheid krijgen om schadevergoeding te eisen en/of een overeenkomst te ontbinden. Het schuldeisersverzuim gaat dat tegen.

In dit artikel bekijken we het schuldeisersverzuim. We bekijken wat het is, geven een aantal voorbeelden en bespreken de gevolgen van schuldeisersverzuim.

Wat is schuldeisersverzuim?

Onder meer door het sluiten van overeenkomsten, ontstaan er verplichtingen. Denk daarbij aan de verplichting om goederen of diensten te leveren of aan de verplichting om een geldsom te voldoen. Wordt dat niet op tijd gedaan, dan is de schuldenaar (kort door de bocht) in verzuim. Het gevolg is, dat een gesloten overeenkomst kan worden ontbonden en dat er bijvoorbeeld schadevergoeding kan worden gevorderd.

Het kan echter ook zo zijn, dat niet de schuldenaar, maar de schuldeiser in verzuim is. Dat gebeurt wanneer de schuldeiser ervoor zorgt dat de schuldenaar zijn verplichtingen niet kan nakomen, bijvoorbeeld door noodzakelijke medewerking niet te verlenen of door andere beletsels. Van belang is daarbij wél, dat die verhindering de schuldeiser kan worden toegerekend.

Daarnaast is er sprake van schuldeisersverzuim wanneer de schuldeiser toerekenbaar niet aan zijn eigen verplichtingen (als schuldenaar) voldoet, waarna de schuldenaar (als schuldeiser) zich op opschorting beroept.

Voorbeelden

Er is dus sprake van schuldeisersverzuim wanneer de schuldeiser in verzuim is, waardoor de schuldenaar zijn verplichtingen niet meer kan nakomen. Een aantal voorbeelden hiervan:

  • Een particulier bestelt een product bij een webwinkel en betaalt dit. Wanneer de webwinkel het product wil laten afleveren per post, is de particulier niet thuis en haalt hij het product niet op.
  • Een garagist verkoopt een auto, waarbij is afgesproken dat hij pas hoeft te leveren zodra het geld door de klant is overgemaakt. De garagist weigert het rekeningnummer tegen de klant te vertellen, zodat de klant geen geld kan overboeken en de auto niet geleverd hoeft te worden.
  • Een webdesigner spreekt met zijn klant af dat de klant een aantal keuzes voor het nieuwe ontwerp van de website moet maken. De klant weigert lange tijd om de keuzes te maken en maakt deze keuzes uiteindelijk één dag voordat de deadline voor de webdesigner afloopt, waardoor de webdesigner zijn verplichting tot het op tijd opleveren van de website niet kan nakomen.

Zo zijn er nog veel meer situaties te bedenken waarin er sprake is van schuldeisersverzuim. Twijfelt u, dan is het verstandig om contact op te nemen met een jurist.

Gevolgen schuldeisersverzuim

Zodra er sprake is van schuldeisersverzuim, wil dat zeggen dat de schuldenaar niet meer in verzuim kan komen. Kortom: schuldeisersverzuim gaat tegen dat de schuldeiser verhindert dat de schuldenaar zijn gedeelte van de overeenkomst kan nakomen en daardoor bijvoorbeeld ontbinding of schadevergoeding kan vorderen. Was de schuldenaar al in verzuim, dan eindigt dat verzuim door het schuldeisersverzuim.

Zolang er sprake is van schuldeisersverzuim, mag de schuldeiser geen executiemaatregelen nemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan beslaglegging.

Tevens kan de schuldenaar aan de rechter vragen om hem van zijn schuld te bevrijden. Dat wil zeggen: de schuldenaar zou dan zijn verplichtingen niet meer hoeven na te komen door het schuldeisersverzuim. De rechter kan daar echter wel een aantal voorwaarden aan stellen.

De regeling rondom schuldeisersverzuim is erg uitgebreid, reden waarom niet alle voor een geval van belang zijnde gevolgen kunnen worden genoemd in dit artikel. Naast de algemene gevolgen van schuldeisersverzuim, zijn er tevens voor bepaalde overeenkomsten specifieke regels in de wet opgenomen. Daarnaast kan in de overeenkomst (of in de algemene voorwaarden) een specifiek gevolg of specifieke handelswijze zijn opgenomen voor een dergelijke situatie. Om bovenstaande redenen is het verstandig om bij twijfel bij een specifiek probleem een jurist te raadplegen.

Conclusie – Schuldeisersverzuim

Het schuldeisersverzuim is een wettelijke regeling die een schuldenaar beschermt tegen een schuldeiser die er zelf voor zorgt dat er niet kan worden nagekomen. Hierdoor eindigt het verzuim van de schuldenaar en/of kan het niet meer starten.

De juridische regeling van het schuldeisersverzuim kan in elke individuele situatie voor andere uitkomsten zorgen, die over het algemeen niet gemakkelijk in een eerste oogopslag te overzien zijn. Het is daarom verstandig om bij belangrijke zaken en/of conflicten een jurist te raadplegen.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.