aansprakelijkheid kinderen

Aansprakelijkheid voor kinderen

Kennis Artikelen Civiel recht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Kinderen doen onbezonnen dingen en zorgen daarbij niet zelden voor schade. Soms is dat schade aan eigen zaken, soms is dat schade aan zaken van hun ouders en soms is dat schade aan andermans eigendommen.

Schade aan andermans eigendommen bekijken we in dit artikel. We bekijken hoe het zit met aansprakelijkheid van kinderen: Wanneer kan een kind aansprakelijk worden gehouden voor een onrechtmatige daad? Kan een ouder aansprakelijk worden gehouden en worden verplicht tot het betalen van schadevergoeding?

Let op: het gaat hier dus niet om aansprakelijkheid bij het niet nakomen van een overeenkomst.

Aansprakelijkheid voor kinderen

Wanneer het gaat over aansprakelijkheid voor kinderen, moet er allereerst worden bekeken of de schade die is veroorzaakt een onrechtmatige daad zou betreffen indien die niet door een kind was veroorzaakt.

Voordat er sprake is van aansprakelijkheid en het kunnen vorderen van schadevergoeding wegens een onrechtmatige daad, moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

  • Er moet een onrechtmatige daad zijn gepleegd;
  • Die onrechtmatige daad, moet toerekenbaar zijn aan degene die hem heeft gepleegd;
  • Er moet schade zijn geleden door de onrechtmatige daad;
  • Er moet sprake zijn van een oorzaak-gevolg-relatie tussen de onrechtmatige daad en de schade;
  • De geschonden norm moet strekken tot bescherming tegen de schade die is geleden.

Zou er geen sprake van aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad zijn, dan houdt het op. Is er wél sprake van aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad (beredeneerd indien het geen kind betrof dus), dan moet worden gekeken naar hoe oud het kind is.

Uitsplitsing naar leeftijd bij aansprakelijkheid voor kinderen

Om te bekijken wie aansprakelijk voor kinderen is, moet worden gekeken naar de leeftijd van het kind.

  • Is het kind nog geen 14 jaar oud, dan is degene die het ouderlijk gezag uitoefent of die de voogd is aansprakelijk. Meestal zullen dit dus beide ouders zijn. Het moet bij deze categorie wel een als ‘doen’ (actief) te bestempelen gedraging van het kind zijn. Gaat het bijvoorbeeld om een nalaten (bijvoorbeeld iemand nalaten te waarschuwen), dan is er geen aansprakelijkheid.
  • Is het kind 14 of 15 jaar oud, dan wordt het kind niet door de wet beschermd. Hij of zij is dan zélf aansprakelijk voor eventuele schade. Degene die het ouderlijk gezag uitoefent of de voogd (meestal gewoon de ouders dus) zijn echter wél aansprakelijk tenzij hun niet kan worden verweten dat zij de gedraging van het kind niet hebben belet. In het kort: moesten de ouders de gedraging van het kind voorkomen, maar hebben ze dat niet gedaan, dan zijn ze aansprakelijk.
  • Kinderen van 16 en ouder zijn altijd zelf aansprakelijk. De ouders zijn niet aansprakelijk voor kinderen van deze leeftijd.

Enkele kanttekeningen bij aansprakelijkheid voor kinderen

De aansprakelijkheid voor kinderen komt naarmate het kind ouder wordt steeds meer bij het kind zelf te liggen en steeds minder bij de ouder. In de praktijk maakt dat echter vaak niets uit, want een kind dat geen schadevergoeding kan betalen, zal vaak door vader en moeder uit de brand geholpen worden.

Daarnaast moet ook worden bedacht, dat dergelijke gedragingen van kinderen vaak onder de aansprakelijkheidsverzekering van vader en moeder vallen. Dat geldt voor jonge kinderen, maar vaak ook nog voor oudere (inwonende) kinderen. Of dat zo is, ligt uiteraard maar net aan welke verzekeringspolis is afgesloten.

Conclusie – Aansprakelijkheid voor kinderen

Over het algemeen is bij aansprakelijkheid voor kinderen niet zozeer van belang of nu het kind of de ouders aansprakelijk zijn. Het struikelblok ligt (vrijwel) altijd bij de vraag of er een toerekenbare onrechtmatige daad is gepleegd en de schade daar een gevolg van was. Het beantwoorden van die vraag kan, afhankelijk van het specifieke geval, erg lastig zijn.

Wordt uw kind aansprakelijk gehouden of wordt u voor zijn/haar gedragingen aansprakelijk gehouden, dan is het aan te raden om contact op te nemen met een jurist. Dat geldt ook in het geval waarin een kind u schade heeft toegebracht en u die wil verhalen.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.