dividend bv

Dividend BV uitkeren aan aandeelhouders

Kennis Artikelen Ondernemingsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Met de wijziging van de bv-wetgeving die heeft plaatsgevonden in 2012, is ook de manier van bescherming van de crediteuren van de bv gewijzigd. Geen minimumkapitaal meer, maar wél regels over het uitkeren van dividend aan aandeelhouders. Deze regels waren voorheen overigens al zichtbaar in de rechtspraak.

In dit artikel bekijken we welke regels er zijn bij het uitkeren van dividend aan aandeelhouders. We bekijken wanneer er een uitkering van dividend mag worden gedaan en hoeveel mag worden uitgekeerd. Ten slotte bekijken we wat het gevolg is als er tegen de regels in toch dividend wordt uitgekeerd.

Dividend uitkeren aan aandeelhouders

De hoofdregel is, dat de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is om te beslissen over de winst en over het doen van uitkeringen aan de aandeelhouders. Van belang is, dat de aandeelhouders dat enkel kunnen voor het gedeelte van het eigen vermogen dat groter is dan de reserves die volgens de wet en de statuten van de onderneming moeten worden aangehouden. Het kan zo zijn dat de beslissing over dividenduitkeringen in een specifiek geval niet bij de aandeelhoudersvergadering ligt, maar bij een ander orgaan van de bv.

Zodra de aandeelhouders hebben besloten dat dividend moet worden uitgekeerd, moet het bestuur daarvoor goedkeuring verlenen. Zonder goedkeuring, kan geen uitkering plaatsvinden. Het bestuur weigert de goedkeuring enkel wanneer het weet dat de uitkering ervoor zal zorgen dat de vennootschap haar schulden niet meer kan voldoen. Het bestuur kan dus niet zonder goede reden (of om een andere reden) de uitkering weigeren.

Onterechte dividenduitkering

Het kan voorkomen -en het komt in de praktijk regelmatig voor- dat er een dividenduitkering wordt gedaan aan de aandeelhouders, maar dat die uitkering onterecht is goedgekeurd door het bestuur. Het bestuur heeft in dat geval, terwijl zij wist dat betalingsproblemen zouden volgen, toch akkoord gegeven voor uitkering van dividend.

Die situatie kan gevolgen hebben voor zowel de bestuurders als voor de aandeelhouders. Hierna zal worden gekeken naar achtereenvolgens de aansprakelijkheid van bestuurders en de aansprakelijkheid van aandeelhouders. Van belang is, dat er (in beginsel) enkel sprake is van aansprakelijkheid indien de bv na de onterechte dividenduitkering ook daadwerkelijk in de financiële problemen komt.

Bestuurders bij onterechte uitkering van dividend

In het geval van het bestuur geldt, dat de bestuurders die ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs konden voorzien dat de vennootschap haar schulden niet meer zou kunnen betalen, in privé aansprakelijk zijn voor het tekort dat is ontstaan. De vennootschap kan die aansprakelijkheid inroepen: het betreft een interne bestuurdersaansprakelijkheid.

Niet alleen bestuurders kunnen aansprakelijk worden gehouden: ook anderen die feitelijk het beleid van de vennootschap hebben bepaald of mede hebben bepaald kunnen aansprakelijk worden gehouden in privé. Voorwaarde is dan wel, dat ze zich hebben gedragen alsof ze een bestuurder waren. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de (onder huwelijkse voorwaarden gehuwde) partner van de ondernemer of een titulair directeur.

Bestuurders die kunnen bewijzen dat het niet hun schuld is dat de uitkering is gedaan en dat ze niet nalatig zijn geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van de uitkering af te wenden, zijn niet aansprakelijk. Doen uw medebestuurders de feitelijke uitkering terwijl u het daar niet mee eens bent, dan zult u dus actie moeten ondernemen.

Uiteraard moet (het risico op) bestuurdersaansprakelijkheid van geval tot geval worden bekeken. Het is ten zeerste aan te bevelen om bij twijfel een jurist in te schakelen.

Aandeelhouders bij onterechte uitkering van dividend

In beginsel rust op aandeelhouders geen enkele privé-aansprakelijkheid. Zij lopen slechts risico voor het bedrag waarvoor zij hun aandelen hebben gekocht: de aandelen kunnen immers (bijvoorbeeld bij faillissement) niets meer waard zijn. Toch is er bij de onterechte uitkering van dividend (en de daaruit ontstane problemen) een uitzondering gemaakt.

De aandeelhouder die een dividenduitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat er betalingsproblemen zouden ontstaan, is ook in privé aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid geldt tot maximaal het bedrag dat hij heeft ontvangen aan dividend. Zo kan het dus voorkomen dat de ene bestuurder wél en de andere bestuurder géén dividend moet terugbetalen.

Indien de bestuurders het tekort al hebben aangevuld, moeten de aandeelhouders hun ontvangen dividenden rechtstreeks aan de bestuurders betalen.

Dividend bv uitkeren aan aandeelhouders – Conclusie

Het uitkeren van dividenden door een bv is aan een aantal regels verbonden. Keert het bestuur uit zonder deze regels in acht te nemen en komt de onderneming in de problemen, dan kan het bestuur daarvoor aansprakelijk worden gehouden. In bepaalde gevallen moeten ook de aandeelhouders reeds ontvangen dividend terugbetalen.

Indien er conflicten of problemen ontstaan (of indien u advies nodig heeft), is het verstandig om een jurist te raadplegen. Zeker als bestuurder kan een verkeerde keuze tot grote aansprakelijkheidstellingen in privé leiden.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.