huurder betaalt niet

Huurder betaalt niet

Kennis Artikelen Civiel recht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Wanneer u iets verhuurt (of dat nu een woning, bedrijfsruimte, auto of boek is), doet u dat niet voor niets. Anders is er immers sprake van bruikleen. Verhuur kenmerkt zich door de (reële) tegenprestatie die moet worden voldaan door de huurder aan u als verhuurder.

Als die tegenprestatie niet wordt voldaan, de huurder betaalt niet, dan staan u een aantal mogelijkheden open. Wij leggen in dit artikel duidelijk uit wat uw mogelijkheden als verhuurder zijn.

Huurder betaalt niet

Het Nederlandse huurrecht is ingedeeld in drie verschillende categorieën huurovereenkomsten, met elk hun eigen regels:

  1. Huur van woonruimte;
  2. Huur van bedrijfsruimte (detailhandel, horeca et cetera);
  3. Huur van overige zaken (waaronder bedrijfsruimte die niet onder 2 valt).

In dit artikel wordt de situatie waarin de huurder niet betaalt bekeken aan de hand van het algemene huurrecht. Specifiek wil dat zeggen, dat huur van woonruimte of bedrijfsruimte extra regels kan bevatten, die afwijken van hetgeen is beschreven in dit artikel. Toch zijn ook in die gevallen de hoofdlijnen hetzelfde.

Nakoming vorderen als huurder niet betaalt

Een huurovereenkomst is net als elke andere overeenkomst:  hij schept verplichtingen die moeten worden nagekomen. Aan de kant van de huurder is dat onder meer dat hij de huur moet betalen.

De huurder betaalt niet? Dan kunt u als verhuurder nakoming vorderen. Dat wil zeggen: u vraagt de huurder alsnog om zijn huur te voldoen.

In eerste instantie kunt u het best schriftelijk een nette herinnering verzenden. Wellicht is het de huurder ontschoten of is er met de overboeking iets mis gegaan. Als verhuurder is een goede relatie met uw huurder uiteraard ook van belang. Indien u dat wenst, kunt u deze stap natuurlijk ook gewoon overslaan.

Voldoet de huurder niet, dan stuurt u hem een sommatie met ingebrekestelling, waarin u hem een redelijke termijn geeft om de huur alsnog te betalen. Een ingebrekestelling is overigens niet altijd noodzakelijk.

Voldoet de huurder ook daar niet aan, dan zou u bij de rechter de betaling van de huur kunnen vorderen. De manier waarop dit gebeurt, is via een dagvaardingsprocedure. Aangezien het opstellen van een dagvaarding specialistisch werk is, is het verstandig om hier een jurist voor in te schakelen.

Huurder betaalt niet: ontbinding huurovereenkomst

Wordt de huur na een aanmaning met ingebrekestelling nog steeds niet voldaan, dan mag u de huurovereenkomst in beginsel ontbinden. Voor onroerende zaken die niet onder de eerder genoemde categorieën 1 en 2 vallen (denk aan bedrijfspanden van zakelijk dienstverleners), moet dat (in beginsel) bij de rechter. In alle andere gevallen (bijvoorbeeld de huur van een auto) kan ontbinding door u als verhuurder zelf plaatsvinden.

Na de ontbinding van de huurovereenkomst vanwege het niet betalen van de huur, zal het gehuurde goed terug moeten worden gegeven. Betreft het een onroerende zaak, dan moet de onroerende zaak ontruimd worden.

Werkt de huurder niet mee aan de teruggave of aan de ontruiming, dan kan (met een executoriale titel) de sterke arm der wet (de politie) worden ingeschakeld. Die zorgt er dan, samen met een deurwaarder, voor dat teruggave of ontruiming plaats zullen vinden.

Schadevergoeding bij niet betalen huur

Het kan voorkomen dat u als verhuurder, door het niet betalen van de huur door uw huurder, schade lijdt. Dat kan allerhande schade zijn: van kosten doordat geïncasseerd moet worden tot rentederving. Kunt u daarvoor schadevergoeding vragen?

Deze schade zult u over het algemeen kunnen verhalen op uw huurder, naast uw mogelijkheid om te kiezen voor ontbinding of nakoming. In sommige gevallen zal het noodzakelijk zijn om eerst een ingebrekestelling te verzenden. Na het verzenden daarvan, kan de schadevergoeding worden geëist. Vergoedt uw huurder uw schade niet? Dan kunt u naar de rechter om dit af te dwingen.

Huurder betaalt niet – Conclusie

Wanneer een huurder niet betaalt, heeft u als verhuurder in beginsel twee mogelijkheden: u verlangt van de huurder dat hij alsnog betaalt (en laat hem verder rustig wonen), u gaat voor ontbinding van de huurovereenkomst of u vraagt schadevergoeding. Een combinatie van mogelijkheden is over het algemeen ook mogelijk.

Komt u in een conflict met een huurder die zelfs na een aanmaning weigert te betalen, dan is het verstandig om een jurist in te schakelen. Zo kunt u alsnog de huur innen, een eventuele schadevergoeding innen en de huurovereenkomst ontbinden, zelfs als de huurder niet meewerkt.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.