Juridisch Woordenboek – V

Kennis Artikelen Woordenboek

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Vaststellingsovereenkomst

Overeenkomst waarin partijen een bepaalde rechtstoestand vaststellen en ook vaststellen wat hun verplichtingen jegens elkaar zijn. De vaststellingsovereenkomst wordt opgemaakt ter voorkoming of beëindiging van een juridisch geschil. Meer informatie kan worden gevonden in het artikel over de vaststellingsovereenkomst.

VOF

Vennootschap onder firma. Een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over de personenvennootschappen.

Verbintenis

Verplichting om iets te doen of niet te doen. Verbintenissen kunnen voortkomen uit overeenkomst of uit de wet (zoals bijvoorbeeld de onrechtmatige daad).

Verjaring

Het verlopen van een bepaalde termijn waardoor in het civiele recht bepaalde rechten niet meer afgedwongen kunnen worden en  in het strafrecht geen vervolging meer kan plaatsvinden. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over verjaring.

Verpanding

Het vestigen van een pandrecht op goederen of zaken. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over pandrecht.

Verstek

Niet reageren op een dagvaarding en niet verschijnen ter terechtzitting. De rechter bekijkt de eis van de eisende partij dan oppervlakkig en wijst deze meestal toe. Na verstek is verzet tegen het verstek mogelijk. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over de dagvaarding en in het artikel over verstek en verzet.

Verzet

Mogelijkheid die de verweerder heeft wanneer er een verstekvonnis tegen hem is gewezen. De zaak wordt dan alsnog behandeld. Ook hier kan meer informatie over worden gevonden in het artikel over verstek en verzet.

Verzuim

Kan intreden wanneer verplichtingen uit overeenkomst niet worden nagekomen. Soms is ingebrekestelling nodig voordat verzuim intreedt. Het gevolg is dat ontbinding en een vordering tot schadevergoeding mogelijk kunnen zijn tegen de partij die in verzuim is.

Voogdij

Zorg over de belangen van minderjarigen en het vertegenwoordigen van minderjarigen. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over voogdij.

Voorlopig getuigenverhoor

Verhoor van getuigen terwijl de procedure nog niet is gestart. Met dit middel kan worden ingeschat of het starten van een procedure zin heeft. Meer informatie hierover kan worden gevonden in de Handleiding Bewijs.

Vruchtgebruik

Recht om de vruchten van goederen van een ander te gebruiken of te verbruiken. De vruchten van goederen moeten breed worden gezien, niet enkel appels zijn de vrucht van de boom, maar ook gebruiksgenot is de vrucht van een huis dat in vruchtgebruik is gegeven. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over vruchtgebruik.

Vuistpand

Pandrecht waarbij de verpande zaken niet meer in de macht van de schuldenaar zijn, maar in de macht van de schuldeiser zijn. Onder meer pandjeshuizen werken op deze manier. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over het pandrecht.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.