loon stopgezet

Loon stopgezet?

Kennis Artikelen Arbeidsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Werknemers zien zich regelmatig geconfronteerd met loon dat wordt stopgezet. Soms is dat om een totaal legitieme reden, bijvoorbeeld omdat ze uit dienst zijn getreden of omdat ze onbetaald verlof hebben opgenomen.

In andere gevallen is er discussie over of het loon wel terecht is stopgezet. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het loon wordt stopgezet na ziekte (of tijdens ziekte), wanneer het loon wordt stopgezet tijdens een arbeidsconflict, wanneer er sprake is van ontslag op staande voet, wanneer er sprake is van een schorsing of wanneer er sprake is van betalingsmoeilijkheden.

Deze situaties bekijken we hierna een voor een, waarbij we steeds bekijken of het stopgezet loon niet toch doorbetaald had moeten worden. Ook bekijken we daarbij de mogelijkheden die werknemer en werkgever verder hebben.

Loon stopgezet tijdens ziekte

Een werkgever zal soms het loon stopzetten in het geval van ziekte. Dat mag echter niet zomaar, in beginsel moet de werkgever namelijk gewoon het loon doorbetalen gedurende twee jaar.

Stopzetting van het loon gedurende ziekte is echter niet altijd onmogelijk. Zo kan het loon bijvoorbeeld alsnog worden stopgezet indien de werknemer:

  • de ziekte met opzet heeft veroorzaakt;
  • informatie bij zijn aanstellingskeuring heeft verzwegen;
  • zijn genezing belemmert;
  • passende arbeid weigert;
  • niet meewerkt aan re-integratie;
  • niet meewerkt aan het opstellen van een plan van aanpak voor re-integratie.

Ook kan zijn afgesproken tussen werkgever en werknemer dat de eerste twee dagen ziekte geen loon wordt uitbetaald. Stopzetting van loon die langer duurt, is niet mogelijk.

Naast stopzetten van loon, kan de werkgever ook het loon opschorten. Dat kan hij doen wanneer de zieke werknemer zich niet houdt aan schriftelijk gegeven voorschriften die gaan over het vertrekken van inlichtingen aan de werkgever zodat die het recht op loon kan vaststellen. Opschorten wil echter zeggen, dat zodra de werknemer wél aan de instructies voldoet, de opschorting stop wordt gezet en het loon alsnog wordt betaald. Opschorting is niet definitief, stopzetting wel.

Meer informatie kan onder meer worden gevonden in het artikel over loondoorbetaling bij ziekte. Het is verstandig om bij twijfel altijd een jurist om raad te vragen: een verkeerde keuze kan zeer grote ongewenste gevolgen hebben.

Loon stopgezet tijdens arbeidsconflict

Het komt ook nogal eens voor dat het loon van werknemers wordt stopgezet tijdens een arbeidsconflict. Dat zal echter niet altijd zijn toegestaan.

In principe geldt de regel, dat moet worden bekeken wiens schuld het arbeidsconflict is. Aan de hand daarvan, zal dan worden vastgesteld of het loon moet worden doorbetaald of dat dat niet noodzakelijk is.

Vaak melden werknemers zich ziek bij een arbeidsconflict. In dat geval is van belang, of een werknemer wel écht ziek is. Is er twijfel over die ziekte, dan kan dat invloed hebben op de vraag of het loon moet worden doorbetaald. Het is verstandig om daarover een jurist te raadplegen.

Loon stopgezet vanwege schorsing

Het komt ook voor dat een werkgever een werknemer schorst. Ook wordt dit vaak ‘non-actiefstelling’ genoemd.

De reden daarvoor kan in veel verschillende gronden worden gevonden. Wat de reden is, maakt voor de het stopzetten van loon niet zoveel uit. Is uw loon stopgezet wegens schorsing, dan wil dat zeggen dat dat voor rekening van de werkgever behoort te komen. Hij heeft de keuze gemaakt dat de werknemer niet meer hoeft te werken, dus hij is ook verantwoordelijk daarvoor.

De werknemer kan in een dergelijk geval zijn loon zonder meer vorderen van de werkgever. Het is echter ook hier verstandig om een jurist te raadplegen: er speelt namelijk in vrijwel alle gevallen veel meer. Immers: een schorsing krijgt men niet zomaar. Het is van groot belang om daar serieus naar te kijken en per geval te beoordelen wat er het best gedaan kan worden.

Ontslag op staande voet is de reden dat het loon wordt stopgezet

Het kan ook zo zijn dat ontslag op staande voet is gegeven en dat de werkgever (logischerwijs) daarom geen loon meer uitbetaalt. In dat geval is het van groot belang om snel in actie te komen om uw recht op loon veilig te stellen.

Uiteindelijk kan zo de maatregel dat het loon stopgezet wordt, het ontslag zelf dus, worden vernietigd. De werkgever is dan weer gewoon verplicht om door te betalen.

Uiteraard zitten hier nogal wat haken en ogen aan. Het belangrijkste punt voor de werkgever is om vooraf goed te bekijken of ontslag op staande voet wel een geschikt middel is. Het belangrijkste aandachtspunt voor de werknemer is om achteraf te bekijken of het ontslag op staande voet terecht is gegeven.

Is uw loon stopgezet wegens ontslag op staande voet, dan is advies van een jurist daarover onmisbaar.

Loon is niet officieel stopgezet, maar er zijn betalingsproblemen

Soms zeggen medewerkers van een bedrijf dat hun loon is stopgezet door de ondernemer. Na doorvragen, blijkt de reden daarvoor vaak te liggen in het feit dat de werkgever überhaupt geen geld meer heeft. Wat dan?

De eerste stap is om te controleren of het echt waar is wat een werkgever u vertelt. Hij kan wel zeggen dat hij geen geld meer heeft, maar is dat ook echt zo? Daarnaast moet worden gekeken naar de rechtsvorm en eventuele privéaansprakelijkheid van de werkgever. Ook moet er een inschatting worden gemaakt van of het bedrijf nog levensvatbaar is: is het tijdelijk zonder loon zitten voor een goed doel, of heeft het totaal geen zin meer?

Vaak zijn die dingen lastig in te schatten voor een werknemer. Het is daarom goed om daar een gespecialiseerde jurist naar te laten kijken. Daarna kan besloten worden of wordt afgewacht, of er een procedure wordt gestart of dat het aanvragen van het faillissement de beste keuze is.

Loon stopgezet? – Conclusie

Is uw loon stopgezet, dan kan dat terecht zijn. Zoals hierboven te zien is, kan het echter ook zo zijn dat de stopzetting van het loon onterecht is. In dat geval kunt u alsnog een loonvordering instellen en uw loon verkrijgen van uw werkgever.

Omdat elke situatie anders is, is het verstandig om eerst contact op te nemen met een jurist om zodoende zicht te krijgen op uw juridische positie. Op basis van het advies van een jurist, kunt u dan goed besluiten wat de beste vervolgstappen in uw situatie zijn.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.