incassokosten

Incassokosten

Kennis Artikelen Civiel recht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Wanneer er een rekening wordt verzonden, wordt ervan uitgegaan, dat deze ook wordt betaald. Maar wat als die rekening niet wordt betaald? In dat geval moet de schuldeiser kosten maken om zijn geld alsnog te krijgen: incassokosten.

Dit artikel gaat over die incassokosten, voor zover ze voortkomen uit een overeenkomst. Wanneer mogen incassokosten worden gerekend (en wanneer zeker niet)? Welke soorten kunnen in rekening worden gebracht? Hoe hoog mogen de incassokosten maximaal zijn? Wij leggen het duidelijk uit in dit artikel.

Incassokosten

De wet is tegenwoordig erg duidelijk over incassokosten: er wordt gesteld dat ‘redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte’ mogen worden vergoed als schade. Incassokosten kunnen dus in sommige gevallen in rekening worden gebracht.

Het is van belang om daarbij een onderscheid te maken tussen consumenten en bedrijven als schuldenaar. Bij consumenten zijn de regels voor het in rekening brengen van incassokosten namelijk een stuk strenger.

Incassokosten bij een bedrijf in rekening brengen

Betreft de overeenkomst een handelsovereenkomst (tussen twee bedrijven onderling), dan is de vergoeding van de incassokosten minimaal € 40,-. Daarvoor hoeft geen aanmaning te worden verstuurd: dit bedrag is direct verschuldigd nadat de uiterste wettelijke of overeengekomen dag voor de betaling is verstreken. Afwijking in de overeenkomst van dit vast bedrag aan incassokosten kan de schuldenaar vergeten: dat is namelijk niet mogelijk.

Tevens geldt bij een verbintenis tot betaling van een vergoeding, dat de incassokosten forfaitair zijn vastgesteld. Dit is gedaan omdat er vaak absurd hoge en onredelijke incassokosten werden opgevoerd. De regels zijn:

  • Over de eerste 2500 euro, 15% incassokosten;
  • Over de volgende 2500 euro, 10%;
  • De 5000 euro daarna, 5%;
  • Over de volgende 190.000, 1%;
  • Over de rest, 0,5%.
  • Minimaal € 40,- en maximaal € 6775,- aan incassokosten.
  • Eventueel een verhoging vanwege het feit dat er btw wordt gerekend.

Het is mogelijk om in een overeenkomst af te wijken van deze tabel.

Ten slotte is van belang dat onbetaalde vorderingen waarvoor moet worden aangemaand van dezelfde schuldeiser op dezelfde schuldenaar, moeten worden samengevoegd. De bedragen van die vorderingen worden bij elkaar opgeteld en aan de hand daarvan wordt gekeken naar de hoogte van de forfaitaire incassokosten.

Incassokosten bij een particulier

Bij een particulier gelden iets andere regels voor het in rekening brengen van incassokosten. Bij een particulier geldt weliswaar de bovenstaande tabel ook, maar mag daar niet van worden afgeweken.

Tevens is van belang dat er een aanmaning wordt verzonden wanneer de particulier in verzuim is. Dat is onder meer het geval wanneer hij een betalingsdeadline heeft gemist, of na het verlopen van een termijn die in een ingebrekestelling is genoemd.

In de aanmaning, moeten daarna de in rekening te brengen incassokosten worden opgesomd. Wordt dat niet gedaan, dan kunnen er geen incassokosten in rekening worden gebracht. Daarna moet veertien dagen worden gewacht. Is na die veertien dagen niet betaald, dan zijn de incassokosten verschuldigd.

De regeling voor de incassokosten die gevolgd moet worden voor meerdere vorderingen, is hetzelfde als de regeling bij ondernemers. Apart aanmanen om de incassokosten te verhogen mag niet: aanmaningen moeten worden samengevoegd.

Andere incassokosten

Vaak proberen schuldeisers de regeling van de incassokosten te omzeilen, zonder dat dat is overeengekomen (of het is overeengekomen, terwijl dat niet mocht).

Er worden dan bijvoorbeeld extra kosten als ‘bureaukosten’, ‘kosten buitendienst’ of ‘dossierkosten’ in rekening gebracht. Ook worden wel eens incassokosten op incassokosten gerekend (de schuldeiser heeft al incassokosten gerekend, waarna het incassobureau over de gehele hoofdsom nogmaals kosten rekent).

Dergelijke kosten laten het bedrag veel hoger oplopen dan wettelijk is toegestaan. Het betreft dan ook kosten die niet betaald hoeven te worden.

Behalve incassokosten, ook wettelijke rente

Wanneer een schuldenaar te laat is met betalen, zijn niet enkel incassokosten verschuldigd, maar ook de wettelijke rente.

De laatste jaren heeft deze wettelijke rente voor particulieren rond de 3% gelegen, voor ondernemers rond de 8%.

Gegrondheid vordering

Uiteraard geldt het bovenstaande over incassokosten enkel indien de vordering ook daadwerkelijk gegrond is. Betaalt de schuldenaar niet omdat hij meent dat de vordering onjuist is, dan zal een gang naar de rechter noodzakelijk zijn. Wordt bij de rechter geconstateerd dat de vordering ongegrond is, dan vallen ook de incassokosten weg.

Het is aan te bevelen om bij betwisting van de vordering samen met een jurist te bekijken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot een eventuele rechtsgang.

Incassokosten in rekening gebracht, maar er wordt nog steeds niet betaald!

Wat nu als u de incassokosten in rekening heeft gebracht als schuldeiser zijnde, maar dat nog steeds de hoofdsom niet wordt betaald, laat staan die incassokosten?

In dat geval is de enige oplossing om naar de rechter te stappen. Het is aan te bevelen om daar juridische hulp bij in te schakelen, aangezien er onder meer een dagvaarding moet worden uitgebracht.

Daarna kunt u, indien u in het gelijk bent gesteld, op basis van het vonnis overgaan tot beslaglegging.

Incassokosten – Conclusie

In dit artikel hebben we onder meer behandeld hoe de hoogte van de incassokosten moet worden berekend en wanneer incassokosten in rekening mogen worden gebracht.

Wordt er echter daarna nog steeds niet betaald, of wordt u als schuldenaar gedagvaard, dan is het verstandig om een jurist in te schakelen om u bij te staan in dit traject.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.