Juridisch Woordenboek – C

Kennis Artikelen Woordenboek

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Cao

Collectieve Arbeidsovereenkomst. Het is een overeenkomst tussen werkgevers en werknemers. Meestal komt de cao tot stand door onderhandelingen tussen werkgeversorganisaties en vakbonden. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over de cao.

Cassatie

Wordt gebruikt in de zin van ‘in cassatie gaan’. Dit houdt in dat de procespartij bij de Hoge Raad in ‘hoger beroep’ gaat.

Causaal verband

Causa is Latijns voor ‘oorzaak’. Het gaat dan ook om een oorzaak-gevolg situatie en om de vraag ‘kunnen we concluderen dat een bepaald gevolg is ingetreden door een bepaalde handeling of een nalaten?’. Onder meer terug te zien bij onrechtmatige daad (komt de schade door het onrechtmatige handelen of ergens anders door?).

Cessie

Overdracht van een vordering. Wordt vaak gebruikt door banken/verzekeringsmaatschappijen. Wordt ook gebruikt wanneer er sprake is van ‘factoring’.

Collectieve arbeidsovereenkomst

Zie cao.

Commanditaire vennoot

Vennoot van een commanditaire vennootschap die geen invloed mag hebben op de gang van zaken in een onderneming. In ruil daarvoor geniet hij bescherming tegen schuldeisers en is hij enkel aansprakelijk voor het bedrag dat hij heeft ingebracht. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over de personenvennootschappen.

Comparitie

Wordt gebruikt in het civiele recht. De rechter laat daarbij beide procespartijen samenkomen om meer informatie in te winnen en om te proberen de partijen met elkaar te laten schikken. Een uitgebreide behandeling van het begrip kunt u vinden in het artikel over de comparitie.

Conclusie

Schriftelijk processtuk dat gebruikt wordt bij de gang naar de rechter. Eerst wordt de dagvaarding uitgebracht (met conclusie van eis), daarna wordt daarop door de wederpartij geantwoord met de conclusie van antwoord, de eisende partij mag daar weer op antwoorden met een conclusie van repliek, waarna een conclusie van dupliek het laatste stuk is dat mag worden ingediend door de wederpartij.

Conclusie van antwoord

Processtuk dat na de dagvaarding (met conclusie van eis) komt, maar vóór de conclusie van repliek. Meer over inhoud en plaats in de procedure, is te vinden in het artikel over de conclusie van antwoord.

Conclusie van dupliek

Processtuk dat na de conclusie van repliek wordt ingediend. Dit is over het algemeen het laatste schriftelijke stuk in een procedure. Meer informatie kan worden gevonden in het artikel over de conclusie van dupliek.

Conclusie van eis

De conclusie van eis is wat de eiser in een civiele procedure eist. De conclusie van eis wordt weergegeven in de dagvaarding.

Conclusie van repliek

Processtuk dat na de conclusie van antwoord wordt ingediend door de eisende partij. Op de conclusie van repliek kan de gedaagde reageren met de conclusie van dupliek. Meer informatie is te vinden in het artikel over de conclusie van repliek.

Concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is een beding in een arbeidsovereenkomst dat de werknemer verbiedt om bepaalde werkzaamheden bij een andere werkgever uit te voeren voor een bepaalde tijd. Meer informatie kan worden gevonden in het artikel over het concurrentiebeding.

Conservatoir beslag

Bewarend beslag, voorafgaande aan een gerechtelijke procedure. Dit heeft als doel om ervoor te zorgen dat de gedaagde geen gelden kan wegsluizen (immers: ‘van een kale kip kan men niet plukken’). Meer informatie kunt u vinden in het artikel over conservatoir beslag.

Contractsvrijheid

Het beginsel in het Nederlandse recht, dat iedereen een contract/overeenkomst aan mag gaan met wie hij wil, dat iedereen mag besluiten om in een bepaald geval géén overeenkomst aan te gaan én dat partijen in beginsel zelf mogen kiezen wat ze in een overeenkomst afspraken (afgezien van de beperkingen van de wet uiteraard).

Convenant

Overeenkomst tussen ex-partners waarin de afwikkeling een echtscheiding wordt geregeld.

Coöperatie

Een rechtsvorm die gebaseerd is op de vereniging. De coöperatie heeft tot doel om gezamenlijk voordeel te behalen voor de leden en mag (in tegenstelling tot de vereniging) winst verdelen onder haar leden. De uitgebreide uitleg is te vinden onder het artikel coöperatie.

Curatele

Iemand kan onder curatele gesteld worden wanneer hij niet voor zichzelf kan zorgen, zowel qua persoonlijke verzorging als financieel. Beide belangen worden dan door een curator waargenomen. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over curatele.

Curator

Een curator is iemand die de belangen van een onder curatele gestelde behartigd. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over curatele. Ook degene die een faillissement afwikkelt (meestal een advocaat) wordt curator genoemd. Meer informatie daarover kunt u vinden in het artikel over faillissement.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.