Juridisch Woordenboek – B

Kennis Artikelen Woordenboek

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Bedreiding

Wilsgebrek waardoor een rechtshandeling kan worden vernietigd. Meer informatie hierover kan worden gevonden in het artikel over bedreiging. Tevens een strafbaar feit, meer informatie daarover is te vinden in het (strafrechtelijk georiënteerde artikel over bedreiging).

Bedrog

Wilsgebrek dat tot vernietiging kan leiden. Vaak gebruikt naast het wilsgebrek dwaling. Meer informatie over bedrog is te vinden in het artikel bedrog. Kan tevens een strafbaar feit inhouden, zoals oplichting.

Beperkt recht

Afgeleiden van meeromvattende rechten die zijn bezwaard. Denk aan pand, hypotheek, opstal, erfdienstbaarheid, erfpacht en vruchtgebruik.

Belanghebbende

Begrip uit het bestuursrecht, iemand die naar bepaalde objectieve maatstaven betrokken is bij een besluit of geschil. Als belanghebbende is vaak een mogelijkheid om uw zienswijze naar voren te brengen.

Benadeelde

Degene die schade heeft ondervonden van een bepaalde handeling. De term wordt voornamelijk in het strafrecht gebruikt. Een benadeelde kan zich voegen in de strafzaak en kan zo zijn schade op de dader verhalen. Voor ingewikkelde schadezaken moet een aparte civiele zaak worden aangespannen.

Beschikking

Toegespitste beslissing van een bestuursorgaan. Een beschikking is een besluit dat niet van algemene strekking is. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over de beschikking.

Beslaglegging

Zowel gebruikt in het strafrecht (‘beslaglegging’ als straf) als in het civiel recht. Valt in het civiel recht uiteen in conservatoir beslag (bewarend beslag) en executoriaal beslag.

Besluit

Beslissing van een bestuursorgaan. Ook een beschikking is een besluit. Meer informatie is te vinden in het artikel over het besluit.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van bestuurders in privé voor het bestuur van een organisatie. Bestuurders van een eenmanszaak, VOF of Commanditaire vennootschap zijn gemakkelijk aansprakelijk. Bij bestuurders van rechtspersonen (waaronder bv, nv, Vereniging en Stichting), is dit veel lastiger. Over dit laatste leest u verder in het artikel over bestuurdersaansprakelijkheid.

Bestuursorgaan

Een begrip uit het bestuursrecht waarmee een orgaan dat is belast met overheidstaken wordt aangeduid. Dit kan bijvoorbeeld op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau zijn, maar ook niet-overheidsinstellingen kunnen soms worden aangemerkt als bestuursorgaan.

Betekening

De uitreiking van gerechtelijke stukken, meestal betreft het een dagvaarding of een vonnis.

Bewind

Het aanwijzen van een bewindvoerder voor (een bepaald deel van) een vermogen. De bewindvoerder moet het bewind met inachtneming van bepaalde richtlijnen uitvoeren. Zie ook het artikel over onderbewindstelling.

Bezit

Bezit is het houden van een goed voor zichzelf. Let op: bezit is juridisch gezien niet hetzelfde als eigendom, ondanks dat beiden in het dagelijks taalgebruik vaak door elkaar worden gehaald.

Bodemprocedure

Gerechtelijke procedure waarin een definitieve uitspraak wordt gegeven nadat er in kort geding met spoed naar een zaak is gekeken.

Bodemrecht

Het bodemrecht is een recht van de fiscus waarmee de fiscus voorrang krijgt in het faillissement.

Boedel

Alle goederen die een persoon of organisatie bezit. De term wordt meestal gebruikt in het faillissementsrecht.

Boetebeding

Een contractuele verplichting om een boete te betalen bij niet nakoming van een bepaalde verplichting. Komt vaak voor in de arbeidsovereenkomst. Meer informatie daarover kan worden gevonden in het artikel over het boetebeding.

Burenrecht

Het recht dat buren hebben om elkaars eigenaarsbevoegdheden enigszins in te perken, door bijvoorbeeld te kunnen eisen dat een buurman niet voor overlast met gebouwen, struiken en planten of water zorgt.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.